Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

05. oktober 2017

Høringsuttalelse

Høring-Nye regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden

Akademikerne
Fritjof Nansens plass 6
0160 Oslo

Oslo, 23.11.2017
Sendt kun pr. epost: post@akademikerne.no

Legeforeningen viser til høring om nye regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden. Høringsnotatet har vært på høring i foreningen, og vårt innspill er utarbeidet på bakgrunn av interne innspill. Uttalelsen har vært behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

Legeforeningen mener det er riktig å utarbeide nye samordningsregler, og de foreslåtte endringer virker i hovedsak fornuftige.

Dagens samordningsregler gir urimelige høye kompensasjonsnivåer for enkelte grupper, og samordningsfordelene er svært ujevnt fordelt. Forslaget til nye samordningsregler har til hensikt å utjevne dette.
Ved at kronebeløpet i samordningen settes til 2,5 G og den samordningsfrie delen av den beregnede
pensjonsbeholdningen settes til 2 prosent, vil imidlertid disse enkeltgruppene komme svært dårlig ut i forhold til dagens løsning. Det bør derfor vurderes å øke satsene. Legeforeningen henviser spesielt til leger som arbeider innen kommunesektoren. I flere år har leger i kommunal sektor vært tilpliktet bistilling, som regel i små stillingsbrøker. Slike stillinger har ofte vært lavt avlønnet sammenlignet med lønnsnivået generelt for leger med tilsvarende kompetanse. Det er uheldig dersom denne gruppen kommer spesielt dårlig ut med de nye reglene.

Departementet foreslår at regelverket bygges på et delingstall for 1943-kullet. Det teoretiske delingstallet for denne årsgruppen er 13,42, og dette foreslås benyttet til nivåkorrigering av delingstall og etablering av justeringstall. Dette vil medføre en kraftig økning i levealdersjustering av bruttopensjon.Legeforeningen mener det vil være mer naturlig å ta utgangspunkt i 1954-kullet, det første kullet som etter forslaget skal få en pensjonsberegning der justeringstall inngår. Justeringstallet som benyttes som referanseverdi vil dermed bli 14,20. Ved å benytte denne referanseverdien vil man få en gradvis overgang til en levealdersjustering som følger utviklingen i delingstallene.

Begrensninger på bruttopensjonen uten tilsvarende begrensning i samordningsfradraget gir tap av
tjenestepensjon ved å stå i arbeid utover den alder der begrensningen blir effektiv. Høyere alderspensjon fra
folketrygden som skyldes færre år som pensjonsmottaker, gir tilsvarende reduksjon i netto tjenestepensjon.
Dette gir ingen incitament for å stå i arbeid. Legeforeningen anbefaler at regelverket på dette området omarbeides slik at en lengre yrkeskarriere gir bedre uttelling.

Det er viktig at samordningsreglene er så forståelige som mulig, slik at hver enkelt har en mulighet til å foreta beregninger av egen pensjon. Legeforeningen anbefaler at det utarbeides materiell som gjør det mulig å utføre egne beregninger.

Legeforeningen er også opptatt av at regelverket utformes slik at enkeltpersoner ikke vil tape mye pensjon ved at man utilsiktet velger feil tidspunkt for uttak av pensjon, eventuelt feil fordeling av alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon eller andre pensjonsordninger.


Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
Generalsekretær

Lars Duvaland
Avd.direktør/advokat.

Saksbehandler

Fredrik Lorck Avdeling for jus og arbeidsliv