Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

05. oktober 2017

Høringsfrist 25.10.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til de nye reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden, opptjent etter ny ordning.

De nye reglene er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon fra de offentlige tjenestepensjonsordningene til personer som er født i 1954 eller senere. Forslaget omfatter regler for hvordan tjenestepensjonene skal levealderjusteres, og hvordan tjenestepensjonen skal påvirkes av utbetalingene fra folketrygden. De nye reglene for opptjening av alderspensjon fra folketrygden sier at personer født i 1963 eller senere skal få folketrygden fullt ut beregnet etter ny regler, mens personer født i årene 1954-1962 skal få alderspensjon beregnet delt etter gamle og dels etter nye regler. Departementet foreslår at hovedprinsippene i dagsens samordningsregelverk videreføres til de nye samordningsreglene. Dette innebærer blant annet at samordningen fortsatt skal skje tidligst ved fylte 67 år, og som om folketrygden tas ut samtidig med tjenestepensjon. Det skal også fortsette å være samordningsfordeler, som sikrer et økt kompensasjonsnivå for de med lavt pensjonsgrunnlag fremfor de med høyere pensjonsgrunnlag.

Saksbehandler

Fredrik Lorck Avdeling for jus og arbeidsliv