Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

10. januar 2018

Høringsfrist 01.03.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra arbeidsgruppe som var nedsatt av departementet om å skjerpe den utdanningsfaglige kompetansen som kreves for å kunne ansettes i professor- og førsteamanuensisstillingene.

Høringen er en del av regjeringens oppfølging av St. Meld. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, og arbeidet for høyere verdsettelse av utdanningsfaglig kompetanse og at undervisningserfaring skal vektlegges mer ved ansettelser og opprykk.

Vi ber om at dere spesielt vurderer følgende problemstillinger om krav til undervisningskompetanse for ansettelse i stilling som førsteamanuensis:

• Skal det være et krav at søkeren må oppfylle kravet til undervisningskompetanse for å bli ansatt, eller skal det være et krav at undervisningskompetansen opparbeides innen 2 år etter tiltredelsen?
• Dersom kravet til undervisningskompetanse gjelder for ansettelse, og ikke innen 2 år etter, skal utdanningskompetanse utover minstekravet tas i betraktning ved rangering av søkere ved ansettelsen?
• Skal undervisningskompetansen utvikles gjennom formaliserte program/kurs i tillegg til egen undervisning eller kan den utvikles gjennom egen undervisning alene/på egen hånd?

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv