Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25

19. september 2018

Vi viser til høringsnotat med forslag til "endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25". Legeforeningens høringsuttalelse er utarbeidet på bakgrunn av innspill i intern høringsprosess, og den er behandlet av vårt sentralstyre.

Legeforeningen mener endringsforslagene i apotekloven og legemiddelloven fremstår fornuftige, adekvate og rimelige, og støtter forslagene som de er presentert. Vi er derimot kritiske til forslaget når det gjelder overtredelsesgebyr for feil i blåreseptforskrivningen.
Legeforeningen mener naturligvis at det er viktig at regelverket for blåreseptordningen følges. Vi mener likevel at overtredelsesgebyr er feil virkemiddel for å sørge for etterlevelse.
Legens forskrivning på blåresept etter folketrygdloven kapittel 25 skiller seg i stor grad fra overtredelsene av apotekloven og legemiddelloven, da legen selv ikke vil ha noen økonomiske insentiver eller egen vinning av slik forskrivning. Vi mener feil oftest skyldes misforståelser og manglende kunnskap. Det viktigste tiltaket for å redusere feil vil være god informasjon ut til legene som skal forvalte ordningen. Bedre beslutningsstøtte for å sikre riktig forskrivning må på plass i alle aktuelle forskrivningsmoduler/journalsystemer, både for forhåndsgodkjent refusjon og søknad om individuell stønad. Dette må integreres i den elektroniske pasientjournalens forskrivningsmodul. I tillegg bør regelverket være tydelig og lett anvendelig, herunder bør fortolkningen av blåreseptforskriften i henhold til medisinske definisjoner være avklart.
Vi vil også nevne at brudd på blåreseptreglene for å skaffe pasienten en vinning i de fleste tilfeller vil rammes av helsepersonelloven § 15. Tilsynsmessig oppfølgning, og eventuelt administrative reaksjoner i medhold av helsepersonelloven, er hovedsporet for å sørge for overholdelse av helsepersonells plikter. Det er overraskende at det ikke er foretatt en vurdering av effekten av nye gebyrregler i lys av dette. Forslaget fremstår mangelfullt utredet.
-

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv