Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25

19. september 2018

Høringsfrist 19.11.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om innføring av overtredelsesgebyr som en reaksjonsmulighet ved brudd på enkelte handlingsnormer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25, rettet mot leger som misbruker blåreseptordningen.

Det foreslås å innføre overtredelsesgebyr for overtredelser hvor dagens reaksjonsmidler ikke anses som tilstrekkelige til å reagere effektivt og hensiktsmessig, og derfor heller ikke har den nødvendige preventive effekten for å sikre etterlevelse av regelverket. Endringene er ment å bidra til at regelverket blir mer effektivt og at formålet bak reguleringen oppnås lettere, og at det er viktig å ha tilstrekkelige og hensiktsmessige reaksjonsformer ved brudd på regelverket.

Det foreslås også endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften. Endringene angir hvilke konkrete overtredelser i forskriftene det skal kunne gis overtredelsgebyr for, samt hvilket skyldkrav som kreves for at overtredelsgebyr kan ilegges.

Les mer om høringen og foreslåtte endringer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-apotekloven-legemiddelloven-og-folketrygdlovens-kapittel-25/id2611003/

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv