Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

13. juni 2018

Høringsfrist 29.08.2018

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra et utvalg ledet av Aril Underdal om endring i stillingsstrukturen for faglige stillinger i universiteter og høyskoler. Ettersom forslagene vil kreve endringer både i tariffavtaler og lov/forskrifter før de eventuelt kan iverksettes ønsker departementet tilbakemeldinger fra berørte institusjoner og organisasjoner.

Departementet skriver at det også være behov for ytterligere utredninger i forbindelse med en oppfølging av forslagene, f.eks. knyttet til faglig innhold i en eventuelt ny ph.d.-grad, og kompetansekrav til stillinger.

Underdal-utvalget ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2017 for å vurdere følgende problemstillinger:

  • Ivaretar dagens stillingsstruktur i tilstrekkelig grad det spekteret av oppgaver som universiteter og høyskoler forventes å ivareta?
  • Legger stillingsstrukturen godt nok til rette for karriereveier som gjør det attraktivt, for både norske og utenlandske statsborgere, å søke seg til norske universiteter og høyskoler, samtidig som den stimulerer den enkelte medarbeider til å engasjere seg aktivt i faglig utvikling gjennom hele karrieren?

Utvalget foreslår at professor-stigen forblir som i dag, med de justeringer som innføres gjennom nye forskrifter, men at den utvides med ett trinn – fakultetsprofessor – med faglige krav som ligger over det som kreves i dagens ordinære professorstillinger.

Utvalget foreslår også at det etableres en forsker-lektor-stige ved siden av professor-stigen. Dette skal være en ny konstruksjon, som skal inneholde både forskere og undervisere, og ansatte som både forsker og underviser. Stigen har to formål: 1. Økt fleksibilitet i bruk av arbeidskraft på tvers av forskning og utdanning. 2. tydeligere karrierevei for forskere og undervisere uavhengig av professors-stigen.

Videre forslår utvalget at det etableres en egen fagstøtte-stige for å understreke viktigheten av arbeidet til ingeniører, teknikere, feltarkeologer, bibliotekarer, programmere o.l. dette skal bidra til tydeliggjøring av roller og karriereveier innen sektoren.

Forslag innebærer at den nåværende dosent-stigen fases ut, ettersom behovet vurderes å ville bli dekket av de andre to løpene.

Saksbehandler

Bente Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv