Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

13. juni 2018

Høringsfrist 29.08.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra et utvalg ledet av Aril Underdal om endring i stillingsstrukturen for faglige stillinger i universiteter og høyskoler. Ettersom forslagene vil kreve endringer både i tariffavtaler og lov/forskrifter før de eventuelt kan iverksettes ønsker departementet tilbakemeldinger fra berørte institusjoner og organisasjoner.

Departementet skriver at det også være behov for ytterligere utredninger i forbindelse med en oppfølging av forslagene, f.eks. knyttet til faglig innhold i en eventuelt ny ph.d.-grad, og kompetansekrav til stillinger.

Underdal-utvalget ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2017 for å vurdere følgende problemstillinger:

  • Ivaretar dagens stillingsstruktur i tilstrekkelig grad det spekteret av oppgaver som universiteter og høyskoler forventes å ivareta?
  • Legger stillingsstrukturen godt nok til rette for karriereveier som gjør det attraktivt, for både norske og utenlandske statsborgere, å søke seg til norske universiteter og høyskoler, samtidig som den stimulerer den enkelte medarbeider til å engasjere seg aktivt i faglig utvikling gjennom hele karrieren?

Utvalget foreslår at professor-stigen forblir som i dag, med de justeringer som innføres gjennom nye forskrifter, men at den utvides med ett trinn – fakultetsprofessor – med faglige krav som ligger over det som kreves i dagens ordinære professorstillinger.

Utvalget foreslår også at det etableres en forsker-lektor-stige ved siden av professor-stigen. Dette skal være en ny konstruksjon, som skal inneholde både forskere og undervisere, og ansatte som både forsker og underviser. Stigen har to formål: 1. Økt fleksibilitet i bruk av arbeidskraft på tvers av forskning og utdanning. 2. tydeligere karrierevei for forskere og undervisere uavhengig av professors-stigen.

Videre forslår utvalget at det etableres en egen fagstøtte-stige for å understreke viktigheten av arbeidet til ingeniører, teknikere, feltarkeologer, bibliotekarer, programmere o.l. dette skal bidra til tydeliggjøring av roller og karriereveier innen sektoren.

Forslag innebærer at den nåværende dosent-stigen fases ut, ettersom behovet vurderes å ville bli dekket av de andre to løpene.

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv