Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

09. juli 2018

Høringsfrist 28.08.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring et forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Stortinget har, i tre anmodningsvedtak, bedt regjeringen om å utrede et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering, herunder å styrke veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å:

  • Gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet.
  • Gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å ilegge erstatning i enkle saksforhold i saker om seksuell trakassering på alle samfunnsområder.
  • Utvide antall avdelinger i nemnda fra tre til fire.
  • Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill på hvorvidt en endring, som her skissert, kan komme til å svekke det arbeidet som, iht. arbeidsmiljøloven, gjøres på den enkelte arbeidsplass for å hindre og følge opp seksuell trakassering. Dette spørsmålet er omtalt i kapittel 7.3.

Saksbehandler

Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv