Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

09. juli 2018

Høringsfrist 28.08.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring et forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Stortinget har, i tre anmodningsvedtak, bedt regjeringen om å utrede et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering, herunder å styrke veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å:

  • Gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet.
  • Gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å ilegge erstatning i enkle saksforhold i saker om seksuell trakassering på alle samfunnsområder.
  • Utvide antall avdelinger i nemnda fra tre til fire.
  • Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill på hvorvidt en endring, som her skissert, kan komme til å svekke det arbeidet som, iht. arbeidsmiljøloven, gjøres på den enkelte arbeidsplass for å hindre og følge opp seksuell trakassering. Dette spørsmålet er omtalt i kapittel 7.3.

Saksbehandler

Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv