Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

18. april 2018

Det kongelige samferdselsdepartement

Deres ref.:

         

Vår ref.:

18/2370      

Dato:

23.05.2018

Legeforeningen viser til høringsbrev (ref.18/829-1) og tilhørende høringsnotat fra Samferdselsdepartementet. Vi takker for anledningen til å uttale oss. Høringsdokumentene har vært på intern høring i Legeforeningens foreningsledd.

Innledningsvis vil vi påpeke at Legeforeningen ikke finner grunn til å uttale seg om forslag vedrørende regulering av priser på spesialnumre eller forslag om at tilbyder av offentlig telefontjeneste skal sende bekreftelse på inngått avtale med sluttbruker. Legeforeningen finner heller ikke grunn til å uttale seg om de foreslåtte endringer av klage- og søksmålsfrister. Legeforeningens uttalelse begrenser seg derfor til forslagene om posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og IP-telefon samt forslag om "nød-SMS".

 

Posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og IP-telefon

Etter Legeforeningens oppfatning er det klart at dagens posisjoneringsløsning er lite tilfredsstillende. Den lave nøyaktighetsgraden utgjør en betydelig utfordring for nødetatene og skaper samtidig en risiko for nødstilte. Det er Legeforeningens vurdering at de foreslåtte endringene om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon, er både hensiktsmessige og nødvendige. Legeforeningen mener departementet med dette har igangsatt et svært viktig arbeid. Det må tilstrebes at endringene kan gjennomføres uten forsinkelser. Det er derfor særlig viktig å sikre at de nødvendige vurderinger av personvernhensyn er tatt, slik at ikke forskriftsendringen kan bli forsinket som følge av dette.

Samferdselsdepartementet har vurdert hensynet til personvern mot nytteverdien av å ivareta befolkningens liv og helse i en nødsituasjon. Vurdering av personvernet synes forsvarlig fundert. Legeforeningen støtter departementets konklusjon om at "hensynet til den enkeltes liv og helse her må gå foran hensynet til den enkeltes personvern", men mener likevel flere aspekter ved personvernet må vurderes.

Etter Legeforeningens oppfatning er det en forutsetning for ivaretagelse av den enkeltes personvern at befolkningen opplyses om at nødanrop vil bli lokalisert med høy grad av nøyaktighet. Vi savner en redegjørelse fra departementet om hvordan det er tenkt at informasjon om endringen skal nå frem til befolkningen.

Videre mener Legeforeningen at det bør fremkomme gjennom forskriftsarbeidet hvorvidt nødetatene skal ha anledning til å spore eller følge lokalisasjonen til innringer dersom vedkommende forflytter seg etter at nødanropet fant sted. Det kan for eksempel være tilfeller der en skadevolder melder i fra til nødetaten om en nødstilt person, men har til hensikt å selv forsvinne fra skadestedet i frykt for straffeforfølgelse. I andre situasjoner kan det være at innringer selv er nødstilt, men av ulike årsaker må forflytte seg og har et behov for at nødetaten kan følge lokalisasjonen.

Legeforeningen ser dessuten behov for at departementet redegjør for tidsrommet et nødanrop og dets lokalisasjon vil bli lagret etter en avsluttet redningsaksjonen. I lys av GDPR og den nye personopplysningsloven bør det blant annet gis en beskrivelse av hvilke sletterutiner nødetatene må følge.

 

"Nød-SMS"

Døve og hørselshemmede har frem til pilotprosjektet som nylig ble iverksatt, hatt begrensede muligheter til å kontakte nødetatene tekstlig. Det har i lang tid vært etterspurt muligheter for å kontakte nødetatene per SMS. Legeforeningen mener det er viktig at det tilrettelegges for at også denne brukergruppen skal kunne kontakte nødetaten innenfor de teknologiske muligheter som finnes. Legeforeningen bemerker at tjenesten har enkelt begrensninger, blant annet at tjenesten er avhengig av at brukeren har SIM-kort og dekning i eget nett for å fungere. Det er derfor positivt at bestemmelsen også skal gjelde andre løsninger som i fremtiden vil erstatte eller komplementere dagens løsninger.

Avslutning

I samsvar med ovennevte uttalelse, herunder behovet for en bredere redegjørelse av personvernmessige utfordringer, støtter Legeforeningen de foreslåtte endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften.

 

Med hilsen

Den norske legeforening

 

Marit Hermansen

Geir Riise

President

Generalsekretær

Saksbehandler

Cecilie Tandberg Hallan | Avdeling for jus og arbeidsliv