Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

09. juli 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til lov- og forskriftsendringer som legger til rette for at dødsfall og dødsårsak kan meldes elektronisk til henholdsvis Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helsepersonelloven § 36 og forskriften om dødsårsaksregisteret. Endringene skal legge til rette for at dødsfall og dødsårsak kan meldes elektronisk til henholdsvis Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Det skal ikke lenger være nødvendig å sende erklæring om dødsfall via kommunelegen på dødsstedet, slik det gjøres i dag. Det foreslås ingen vesentlige endringer i hvilke opplysninger som skal meldes.

Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet, jf. helsepersonelloven § 36. Slik erklæring gis i dag på papir. Program for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse) og prosjektet Elektronisk melding av dødsårsak (eDÅR) utvikler elektroniske løsninger for innmelding av opplysninger om dødsfall til Folkeregisteret og til Dødsårsaksregisteret. De foreslåtte lov- og forskriftsendringene vil gjøre det mulig å ta i bruk de elektroniske meldingsløsningene.

Det foreslås en plikt til å melde dødsfall elektronisk, men kun dersom legen har tilgang til et datasystem som gjør dette mulig. Departementet ber også særskilt om høringsinstansenes syn på flere forhold knyttet til kommunelegers tilgang på informasjon om dødsårsaker.

Departementet foreslår i tillegg en endring i Norsk pasientregisterforskriften som åpner for at Norsk pasientregister, i likhet med Kommunalt pasient- og brukerregister, skal kunne inneholde opplysninger om pasientens bosted.

Saksbehandler

Cecilie Hallan | Avdeling for jus og arbeidsliv