Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

22. juni 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Høringsnotatet inneholder forslag som i stor grad er en oppfølging av Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjenester – Melding om prioritering, og forslag i denne som krever endringer i regelverket.

Departementet foreslår blant annet å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som skal tilbys i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det foreslås også regler som omhandler egenfinansiering av helsehjelp i den offentlige spesialisthelsetjenesten, og endringer som er ment å gjøre regelverket om dekning av utgifter til helsehjelp i utlandet klarere og mer oversiktlig.

Legeforeningens sekretariat ønsker alle innspill velkomne, men ber særlig om innspill på følgende punkter:

 

Kapittel 5: Forslag til endringer i prioriteringsforskriften

HOD skriver at: "…hensikten med å foreslå endringer i prioriteringsforskriften er å ikke endre rettstilstanden, men å sikre lik begrepsbruk i regelverk, veiledere og annet materiale som omhandler prioritering".

Sekretariatet ber om kommentarer på om forslaget til endringer vil få konsekvenser for klinisk praksis, og om det kan tenkes at vridningseffekter av de foreslåtte endringene kan medføre en innskrenking av rettstilstanden.

Kapittel 7: Systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Sekretariatet ber om kommentarer til om dette er en korrekt beskrivelse av Nye metoder sett fra et klinikerperspektiv.

Kapittel 8: Forslag til regulering av systemet for nye metoder

Det er ønskelig med kommentarer fra høringsinstansene på om dere opplever at Nye metoder har bidratt til større åpenhet rundt beslutninger, metodevurderinger og informasjon, og om dette har gitt prioriteringsspørsmålene større offentlig oppmerksomhet.

Det er også ønskelig med innspill på Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger av åpenhet rundt legemiddelprisene.

Et annet spørsmål er om involvering av klinikere i tilstrekkelig grad blir sikret i de ulike leddene av saksgangen. Er det tilstrekkelig mengde transparens og innsyn i de ulike ledd i saksgangen?

Kapittel 9: Forslag til regulering av forholdet mellom pasientenes rett til nødvendig helsehjelp

I kap. 9.3.2 foreslår departementet å presisere retten til nødvendig spesialisthelsetjeneste i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b, om at rettigheten gjelder de tjenester som spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å yte og finansiere. Det betyr at den individuelle rettigheten ikke går lengre enn hva spesialisthelsetjenesten er forpliktet til å yte av tjenester.

Sekretariatet ber spesielt om tilbakemelding på hvilke konsekvenser dette forslaget vil kunne få for retten til å både motta og gi individuell vurdering.

Vil endringene kunne påvirke klinisk praksis på en slik måte at det vil innebære en innskrenking av rettigheten?

Kapittel 10: egenfinansiering av helsehjelp.

Sekretariatet ønsker også kommentarer på HODs vurdering av om det i utgangspunktet ikke skal være mulig for pasienter innenfor det offentlige helsevesenet å betale for enten å oppgradere eller få en annen type helsehjelp, men at det likevel skal tillates oppgradering av helsehjelpeni særskilte tilfeller.

Kapittel 12-14: Helsehjelp i utlandet

Foreningsleddene bes om å vurdere om systemet for nye metoders avgjørelser også bør være bestemmende for helsehjelp som Norge dekker i utlandet.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv