Læringsmål for de kliniske fagene i del 1

15. mai 2018

Høringsfrist 06.06.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet sender på høring reviderte læringsmål for de kliniske fagene i første del av ny spesialistutdanning (del 1). Læringsmålene skal erstatte de forskriftsfestede læringsmålene i vedlegg 2 til spesialistforskriften 16. januar 2016, som trådte i kraft 1. mars 2017.

Hovedformålet med del 1 er å sikre faglig kvalifisering av nyutdannede leger. Hensikten er at legen gjennom arbeid under særskilt opplæring, supervisjon og veiledning skal få nødvendig grunnleggende erfaring og praktisk rutine for videre spesialistutdanning.


I etterkant av forskriftsfestingen av læringsmålene har det kommet viktige innspill med hensyn til læringsmålenes utforming og innhold og behov for nødvendige endringer. Helsedirektoratet sier de har tatt innspillene til etterretning og ser at det er behov for en endring av de forskriftsfestede læringsmålene allerede nå, kort tid etter de ble forskriftsfestet. Legeforeningen var en av aktørene som kom med innspill til viktige endringer.


Vi gjør oppmerksom på at høringen har svært kort frist fra Direktoratet.

 

 

Helsedirektoratet har gjort følgende vurderinger:

  • Læringsmålsformuleringen "å kunne anvende den kliniske beslutningsprosessen" utgår.
  • Læringsmålsformuleringene er harmonisert opp mot læringsmålene i del 2 og del 3 slik at begrepsbruk, beskrivelse av kompetansenivå og formulering av læringsmål blir lik for alle deler av spesialistutdanningen.
  • Enkelte viktige kliniske kompetanser er tatt inn som nye læringsmål eller som deler av eksisterende læringsmål.
  • Læringsmål 2, 16, 17, 61, 90 og 92 utgår.
  • Det er 38 læringsmål med uendret innhold, av disse er det gjort rene språklige  presiseringer i 10 av læringsmålene.
  • Alle læringsmålene i psykiatri er uendrede.
  • Resterende læringsmål er enten nye læringsmål med helt nytt innhold eller justering av innholdet i eksisterende læringsmål.

 

Helsedirektoratet ber om innspill på:

  • om de reviderte læringsmålene er dekkende i forhold til kompetansebehovene i årene fremover.
  • om de reviderte læringsmålene gir et tilstrekkelig felles medisinskfaglig grunnlag for videre spesialistutdanning.
  • om endringene i læringsmålene er en nødvendig faglig forbedring i forhold til de allerede forskriftsfestede læringsmålene.

om de reviderte læringsmålene er praktisk gjennomførbare

Saksbehandler

Gro Reichelt Medisinsk fagavdeling