NOU 2017:16 På liv og død

28. februar 2018

Høringsfrist 15.04.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I mai 2016 nedsatte regjeringen et offentlig utvalg med mandat om å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget overleverte NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende i desember 2017. Utvalget har foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid.

Utvalget har foreslått tiltak for å imøtekomme brukernes/pasientenes og de pårørendes behov og ønsker for innhold i, organisering av og sted for behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase, uavhengig av diagnose, alder, bosted eller andre forhold, fra diagnosen stilles, gjennom sykdomsperioden og frem til livets avslutning.

Utvalget ble blant annet bedt om å:
• Foreslå modeller for flerfaglig samarbeid og gode pasientforløp på palliasjonsfeltet.
• Gi forslag til hvordan vi kan inkludere brukeres, pårørendes og frivilliges erfaringer og
kunnskap for å tilrettelegge for individuelle behov gjennom hele sykdomsforløpet.
• Identifisere særskilte forskningsbehov og komme med forslag som kan styrke utviklingsarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
• Utrede reglene om helsepersonells inngrepsplikt i helsepersonelloven § 7 og pasienters rett til å nekte livreddende og livsforlengende behandling.
• Utvalget skal vurdere om dagens regler bør videreføres eller foreslå nødvendige endringer.
• Drøfte når pasienter som trenger palliative tjenester, bør regnes for utskrivingsklare eller
ikke.

Utvalget skriver at de har valgt å ha en pasientsentrert tilnærming som grunnlag for sitt arbeid, og at det innebar et verdivalg fordi en pasientsentrert tilnærming søker å se pasienten ut fra hans eller hennes perspektiv og å bekrefte den enkelte pasient som et unikt menneske, og ikke bare som et av mange individer i et behandlingssystem.

Vi ber om at foreningsleddene spesielt vurderer følgende kapitler:
Kap 6. Pasienttilpassede forløp
Kap 7. Palliasjon i utdanningene
Kap 8. Forskning
Kap 9. Organisasjon, struktur og kompetanse
Kap 13. Balansen mellom helsepersonells inngrepsplikt og pasientenes selvbestemmelsesrett
Kap 15. Oversikt over tiltak

Her er det nyttig med innspill fra foreningsleddene om hvor vidt de vurderer om tiltakene som er foreslått er gjennomførbare i praksis. De innledende kapitlene lager et godt grunnlag for resten av dokumentet og bør kanskje oppfordres til å leses, men de berører jo ikke direkte Legeforeningens interesser.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk avdeling