NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

03. mai 2018

Høringsfrist 04.06.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern, Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. Varslingsutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven, og la 15. mars 2018 fem NOU 2018: 6. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å styrke varslingsvernet i norsk arbeidsliv.

Utvalgets utredning NOU 2018: 6 inngår som et av tre elementer i regjeringens arbeid med forbedret varslervern. De øvrige to er endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke varslervernet som trådte i kraft 1. juli 2017, og et løpende prosjekt i regi av Arbeidstilsynet om bedre samhandling om varsling mellom offentlige myndigheter og bedre informasjon og veiledning om varsling og varslingsregelverket.

I tilknytning til samhandlingsprosjektet er det, i fellesskap mellom Arbeidstilsynet og tretten andre offentlige myndigheter, utarbeidet en handlingsplan for videre arbeid i perioden 2018-2020. Arbeidstilsynet er også i gang med arbeidet med å utarbeide en nasjonal veileder om varsling, og det er naturlig at partene i arbeidslivet inkluderes i denne prosessen.

Kunnskapsgrunnlaget for utvalgets vurderinger fremgår av kapitlene 2-8. Samfunnsnytten av varsling er behandlet i kapittel 3, utvalgets overordnede vurderinger er samlet i kapittel 9 og forslag til lovendringer, informasjons- og organisatoriske tiltak fremgår av kapittel 10 – 13.

Utvalgets mest sentrale forslag er:

  • Opprettelse av et eget nasjonalt Varslingsombud.
  • Opprettelse av en tvistenemd for varslingssaker.
  • Varslingsreglene bør forbli i arbeidsmiljøloven.
  • En egen lov om varsling, som i første omgang skal inneholde regler om ombudet og nemnda.
  • Klargjøring av arbeidsmiljølovens begreper "kritikkverdige forhold" og "forsvarlig fremgangsmåte".
  • Presisering av arbeidsgivers aktivitetsplikt i varslingssaker knyttet til håndtering av varsleren og varselet.
  • Innlemme hensynet til et godt ytringsklima i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og en henvisning til Grunnloven § 100 om ytringsfrihet i arbeidsmiljølovens varslingsregler.
  • Endring i reglene om oppreisning og objektivt ansvar ved erstatning for økonomisktap, og uttalelser om at erstatningsnivået bør heves.
  • En nasjonal varslingsveileder skal utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Det er i hovedsak et enstemmig utvalg som stiller seg bak forslagene i NOU 2018: 6. Utvalget er imidlertid på noen punkter delt, blant annet når det gjelder tvisteløsningsmekanismer og behovet for å opprette en egen nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling og behovet for en egen varslingslov, og hva og for hvem den skal gjelde.

Vi ber særlig om tilbakemeldinger på forslaget som gjelder opprettelsen av et eget Varslingsutvalg og om det er behov for en klargjøring av arbeidsmiljølovens begreper "kritikkverdig forhold" og forsvarlig framgangsmåte.

Saksbehandler

Jan Eikeland Jus og arbeidsliv