Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter

04. september 2018

Høringsfrist 23.10.2018

Fristen er utløpt

Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losapiranter. Med bistand fra Norsk senter for maritim og dykkemedisin (NSMDM) har Kystverket gjennomført revisjonen av gjeldende forskrifter om syn og helsekrav. Det foreligger nå forslag til ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter.

Kystverket mener at det nye regelverket vil være tydeligere utformet og i pakt med dagens medisinske virkelighet. Sjømannslegene vil finne mye bedre støtte i forskriften for å utstede helseerklæring, og praksis vil bli mer enhetlig.

Loser og losaspiranter er underlagt krav om å ha en gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å kunne gjøre tjeneste som los. Gjeldende forskrift, og tilhørende helsekrav og skjemaer er utdatert. Kystverket har derfor, med bistand fra NSMDM ved Haukeland universitetssjukehus, gjennomført en revisjonen av gjeldende forskrifter om syn og helsekrav. Disse blir nå foreslått erstattet av en ny, oppdatert forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter.

På grunn av nærhet til ordningen for sjøfolk, og da især sjøfolk med brovaktfunksjon, har en ved revisjonen tatt utgangspunkt i ordningen for sjøfolk. Disse er basert på internasjonalt harmoniserte krav fra IMO (International Maritime Organization) og ILO (International Labour Organization). Det er også tatt hensyn til ordninger for petroleumssektoren, for arbeid på innretninger til havs. Samtidig er det på grunn av losenes særlige arbeidsforhold behov for visse tilpasninger. Når det gjelder prosessen med utstedelse av helseerklæring er denne langt på vei den samme som for sjøfolk, og det er også et siktemål å bruke felles skjema så langt dette lar seg gjøre.

De viktigste endringene i forhold til gjeldende forskrift og instruks er følgende:
• Krav om årlig helseerklæring etter fylte 50 år videreføres ikke.
• Krav om ukorrigert syn for losaspiranter videreføres ikke.
• Fysiske funksjonskrav blir nytt, og det innføres egen målrettet funksjonstest (klatretest).
• Kravet om at legeerklæring må være utstedt av lege eller legekontor godkjent av Helsedirektoratet videreføres ikke. Disse ordningene eksisterer ikke lenger. Den nye ordningen bygger på sjømannsleger godkjent av sjøfartsdirektorater til å utføre helseundersøkelse av sjøfolk.
• Regelen om at Samferdselsdepartementer kan bestemme at undersøkelse skal skje ved bestemt legekontor videreføres ikke. Ordningen har ikke vært benytter så langt Kystverket vet, og ordlyden er ikke forenelig med prinsippet om fritt legevalg.

Les mer om forslagene i vedlagte dokumenter eller på Kystverkets nettsider:
http://kystverket.no/Nyheter/2018/august/horing--ny-forskrift-om-helseundersokelse-av-loser-og-losaspiranter/

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv