Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter

04. september 2018

Høringsuttalelse - ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter

Kystverket 
Serviceboks 1502
6025 ÅLESUND 

Deres ref.:

2018/2443

Vår ref.:

18/5009

Dato:

14.11.2018

Vi viser til forslag til ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter. Legeforeningens høringsuttalelse er utarbeidet på bakgrunn av innspill i intern høringsprosess, og den er behandlet av vårt sentralstyre.

Legeforeningen støtter forslaget til ny forskrift. Forskriften fremstår tydelig, veloverveid og gjennomarbeidet, med hensiktsmessige forenklinger og tilpasninger til dagens medisinske virkelighet. Vi er enig i vurderingen av at endringene vil kunne bidra til en mer helhetlig praksis, og utformingen av forskriften vil gi bedre støtte til sjømannslegene i beslutningsprosessen.

Vi vil særlig fremheve at den tabellariske oversikten i vedlegget til forskriften har en god oppbygning, som er tydeliggjørende og vil sannsynligvis fungere som et godt arbeidsverktøy for sjømannslegen. Vi mener at å fjerne kravet om årlig helseerklæring fremstår som en fornuftig oppmykning av regelverket og harmonisering med regelverk for andre sammenlignbare yrkesgrupper. "Klatrestesten" anses som relevant og avklarende for fysisk funksjonsevne, og forslagets krav om medikamentbruk fremstår fornuftig.

Med hilsen
Den norske legeforening

Bjarne Riis Strøm 
fung. generalsekretær 

Lars Duvaland
direktør

 


                                                                                                       

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv