Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

09. juli 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring rapport fra Helsedirektoratet om alternativer modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet fikk 21. august 2017 i oppdrag å utrede og skissere alternative modeller for hvordan pasienters helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan reguleres og registreres. Formålet med oppdraget var å få frem et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer.

I rapporten skisserer tre ulike modeller.

  • Modell A legger til grunn at frist innfris ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten. Modellen tilsvarer i hovedsak dagens modell, men skillet mellom utredning og behandling ved fristfastsettelse faller bort. Alle pasienter som gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal få en individuell frist for seneste oppstart av helsehjelpen.
  • Modell B legger opp til at alle pasienter får en rett til første oppmøte innen et bestemt antall måneder, eksempelvis 3 eller 4 måneder. Dersom fristen overskrides, kontaktes Helfo for formidling av helsehjelp et annet sted, og sykehuset betaler. Dersom det er behov for mer enn ett oppmøte, skal det avtales dato for neste oppmøte før pasienten forlater sykehuset. Tilsvarende for ytterligere oppmøter.
  • Modell C legger opp til at pasientens rett til at helsehjelpen starter innen en frist, avvikles. Det tas utgangspunkt i at de regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre gode og forsvarlige pasientforløp. Modellen fremhever også bruk av kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten for å få gode pasientforløp. Det introduseres andre mekanismer der formålet er å sikre at pasientene ikke skal komme dårligere ut enn i dagens modell, blant annet innføring av forløpsplan og serviceerklæring.

Høringsinstansene oppfordres til å gi innspill på eventuelt andre modeller og forslag de mener kan bidra til en bedre regulering av pasientforløp og registrering av ventetid.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv