Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk

30. oktober 2018

Høringsfrist 20.11.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk. Strategien er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og skal støtte opp om tiltak som bidrar til mer rasjonell bruk av bildediagnostikk.

Helsedirektoratet skriver at rask utvikling innen bildediagnostikk har bidratt til mer presis diagnostisering, og dermed bedre og mer målrettet behandling for ulike sykdomsgrupper. Det har samtidig vært en betydelig økning i bruken av bildediagnostikk. Det skrives videre at det er gjort store investeringer i bildediagnostikk i RHF-ene de siste årene. Det rapporteres likevel om lengre ventetider og stort press på tjenestene.

Forslaget til strategi tar utgangspunkt i følgende overordnede effektmål:
• Redusert antall dobbeltundersøkelser
• Redusert overdiagnostikk
• Redusert regional variasjon i bruk av bildediagnostikk

Helsedirektoratet skriver at det er avdekket flere hindringer som i dag forhindrer oss fra å oppnå målene ovenfor, gitt dagens løsninger. De foreslår derfor flere tiltak for å nå målene, gjennom mer rasjonell bruk av bildediagnostikk.

Tiltakene innebærer:
1. Kommunikasjon med henviser
2. Felles bildelagre og arkivsystemer
3. Interaktiv henvisning med beslutningsstøtte
4. Kvalitetssikre anbefalinger angående bildediagnostikk ved utarbeiding av nasjonale
faglige retningslinjer

Helsedirektoratets forslag til strategi kan sees i lys av strømninger innen helsesektoren som omhandler ønsker om å redusere over- og feilbehandling. Legeforeningen er for tiden aktuell med kampanjen "Kloke valg", som også tar for seg denne tematikken.

Les mer i vedlagt dokument fra Helsedirektoratet.

 

Saksbehandler

Sigrid Rød Medisinsk fagavdeling