Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev

14. februar 2018

Høring - Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev

Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

Deres ref.: 16/299-11
Vår ref.: 18/1101
Dato: 12.03.2018

Helsedirektoratet har sent på høring utkast til veileder til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften, og å bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker.

Legeforeningen støtter Helsedirektoratets utkast til veileder, og mener den vil kunne fungere etter hensikten.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise 
Generalsekretær

Bjarne Riis Strøm 
Fagdirektør

 

 

 

Saksbehandler

Sigrid Rød | Medisinsk fagavdeling