Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev

14. februar 2018

Høringsfrist 27.02.2018

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har laget et utkast til veileder til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. Utkast til veileder sendes nå på høring.

Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften, og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker.
Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis.
Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk».
Veilederen finnes kun i elektronisk form. Se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon:
https://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev-horing#informasjon-om-veilederen

Saksbehandler

Sigrid Rød | Medisinsk fagavdeling