Anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

12. april 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Anbefalingene for måling av vekt og høyde vil inngå i Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Anbefaling for måling av hodeomkrets ble prioritert i revideringsarbeidet, da tidligere anbefalt praksis for vurdering av hodeomkrets medførte at mange friske barn med stor hodeomkrets ble unødvendig henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten. Anbefalingen om hodeomkrets ble publisert i februar 2019.

 

For barn i alderen 0-5 år videreføres vektkurver fra WHO (vekt og lengde/høyde). Vi foreslår en endring av prosentillinjene i disse vekstkurvene, slik at de samsvarer med prosentillinjene i vekstkurvene fra Vekststudien i Bergen, som benyttes i skolehelsetjenesten (97, 90, 75, 50, 25, 10, 3). For barn og ungdom i skolehelsetjenesten videreføres vekstkurver fra Vekststudien i Bergen.

 

Det er helsesykepleier som foreslås å gjennomføre målingene, ved de faste konsultasjonene på helsestasjonen. I skolehelsetjenesten foreslås det målinger ved skolestart, på 3. trinn og 8. trinn. Utover dette foreslås måling ved indikasjon eller på forespørsel fra foreldre/barn/ungdom selv.

 

Helsedirektoratets ber særlig høringsinstansene om å gi tilbakemeldinger på det faglige innholdet i anbefalingene, herunder om anbefalingene:

  • er tydelige
  • har hensiktsmessig praktisk del
  • har mangler
  • kan mistolkes

 

De ønsker også om konkrete forslag til tydeliggjøring dersom det er behov for det.

 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-anbefalinger-om-veiing-og-maling-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten-horing

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling