Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Avdeling for jus og arbeidsliv

13. juni 2019

Høringsfrist 15.07.2019

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene. Forslaget inneholder også forslag til en endring i arbeidsmarkedsloven.

Det har tidligere blitt varslet at departementet ville igangsette et arbeid med å se nærmere på håndhevingen av innleiereglene. Bakgrunnen var at det både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden ble påpekt at det forekommer en god del ulovlig innleie. Flere har tatt til orde for at tilsyn, kontroll og sanksjonering av eksisterende regler bør styrkes, og at det ikke er tilstrekkelig kun å innføre strengere vilkår. Departementet skriver at foreløpige kartlegginger tyder også på at det er utfordringer med å sikre etterlevelsen av arbeidsmiljølovens bestemmelser på området.

 

Departementet skriver videre at de mener at utviklingen på området tilsier et behov for å styrke håndhevingen av innleiereglene. De skriver at det er sentralt at misbruk og brudd kan håndheves på en effektiv måte. Departementet skriver at brudd på innleie- og likebehandlingsreglene ikke bare er uheldig for den enkelte arbeidstaker, men også kan få uheldige samfunnsmessige konsekvenser og uheldige konkurranseforhold for seriøse virksomheter som følger reglene. 

 

Departementet foreslår at Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med vilkårene for innleie og kravet til likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak. Forslaget innebærer at reglene blir underlagt offentligrettslig håndheving i tillegg til privatrettslig håndheving, slik det er i dag.

 

Departementet legger også fram forslag om å fjerne en bestemmelse i arbeidsmarkedsloven. Loven inneholder i dag en bestemmelse om at en arbeidstaker ikke kan leies ut til tidligere arbeidsgiver før det har gått seks måneder siden vedkommende sluttet hos denne. Bestemmelsen er ment å motvirke at bemanningsforetak rekrutterer arbeidstakere fra ordinære virksomheter for så å leie dem ut igjen til samme virksomhet til økte omkostninger. Departementet reiser spørsmål ved behovet for denne bestemmelsen, og foreslår at den oppheves.

 

Les mer om høringen på nettsidene til Arbeids- og sosialdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-arbeidsmiljoloven-mv/id2653564/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2006.06.2019&utm_content=Arbeidsmilj%C3%B8%20og%20sikkerhet&expand=horingsnotater

Saksbehandler

Jan Eikeland |