Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Avdeling for jus og arbeidsliv

13. juni 2019

Endringer i arbeidsmiljølovens regler om innleie og likebehandling

Den norske Legeforening har mottatt høring om endringer i håndheving av reglene i arbeidsmiljøloven om innleie og likebehandling mv. Høringsnotatet har vært ute på høring blant relevante organisasjonsledd i Legeforeningen. Disse innspillene ligger til grunn for denne høringsuttalelsen, som er administrativt behandlet i Legeforeningen.

Legeforeningen registrerer at Fafo over tid har utført flere undersøkelser om bruk av øst-europeisk arbeidskraft i norske virksomheter; særlig innen bygg og anlegg, deler av industrien og servicebransjen. I strid med arbeidsmiljøloven benyttet 57 prosent av virksomhetene seg av innleid østeuropeisk arbeidskraft. Selv om omfanget av innleie ikke er like stort i arbeidsmarkedet for leger, ser Legeforeningen tendenser til at noen av de samme utfordringene også gjelder innleie av blant annet spesialister i rekrutteringsutsatte spesialiteter. Etter Legeforeningen syn er det uønsket med innleie fremfor egne faste ansettelser i virksomhetene.

Overordnet støtter derfor Legeforeningen endringsforslagenes mål om å styrke den offentlige håndhevingen av innleiereglene for på den måten å trygge arbeidsvilkårene for innleide arbeidstakere. Vi støtter også intensjonen om å styrke og effektivisere tilsynskapasiteten og håndhevingen av innleiereglene.

Legeforeningen mener imidlertid at forslaget burde ha gått lengre. Etter vårt syn hadde det vært hensiktsmessig om Arbeidstilsynets håndhevingskompetanse ikke kun var avgrenset mot rettsspørsmål knyttet til partenes innbyrdes kontraktsforhold. Legeforeningen mener særlig at Arbeidstilsynet burde kunne ta stilling til spørsmålet om innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse.

Formålet med Arbeidstilsynets tilsyn er i høringsnotatet angitt å være at den ulovlige innleien skal opphøre. Legeforeningen er enig i at det er et viktig formål. Men etter vårt syn bør det også være et formål at den som er ulovlig innleid gis rett til fast stilling. Arbeidsmiljøloven § 14-14 (1) slår fast at dersom det er foreligger brudd på lovens regler om innleie, skal retten etter påstand fra den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier.

Etter Legeforeningens syn hadde det vært samfunnsøkonomisk - og kanskje også langsiktig forebyggende - om Arbeidstilsynet ved sitt tilsyn med innleiereglene også tok stilling til innleide arbeidstakers rett til fast ansettelse. Dette fordi Arbeidstilsynet ved tilsynet avdekker ulovlig innleie, og det fremstår da som uhensiktsmessig at den enkelte innleide arbeidstaker deretter er henvist til i ytterste konsekvens selv å forfølge spørsmålet om rett til fast ansettelse via domstolene.

Med dette som utgangspunkt mener derfor Legeforeningen at Arbeidstilsynet i tillegg burde gis kompetanse til å ta stilling til om den innleide arbeidstaker har rett til fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-14(1). Vi kan ikke se at det medfører ekstraarbeid for tilsynet. Legeforeningen har i noe større grad forståelse for at Arbeidstilsynet ikke skal ta stilling til øvrige rettsspørsmål  som det ulovlige innleieforholdet reiser, for eksempel om det skal ilegges erstatning og inndrivelse av lønnskrav.

Med hilsen
Den norske legeforening

 

Geir Riise
Generalsekretær


Hanne Gillebo-Blom
Forhandlingssjef/advokat 
 

Saksbehandler: Jan Eikeland, advokatfullmektig/rådgiver

Saksbehandler

Jan Eikeland |