Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge – Behov modeller og muligheter

20. november 2019

Høringsfrist 20.01.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har med dette sendt på høring Grimstadutvalgets utredning: Studieplasser i medisin i Norge – behov, modeller og muligheter.

Utredningen berører viktige spørsmål knyttet til dimensjonering av medisinutdanning i Norge. Utvalgets anbefalinger berører mange aktører både i universitets- og høyskolesektoren og i helse- og omsorgssektoren. Forsknings- og høyere utdanningsministeren ønsker derfor innspill fra universitets- og høyskolesektoren, helse- og omsorgstjenestene og brukerorganisasjonene.

 

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill på alle anbefalingene til utvalget som høringsinstansene mener det er relevant å uttale seg om. I tillegg ønsker departementet spesielt svar på spørsmålene under, organisert i fire hovedpunkter. Under følger en oversikt over disse.

 

1 Utdanning av leger i Norge og i utlandet 

1a) Hvilke fordeler er det ved at om lag 50 prosent av medisinstudentene utdannes i utlandet?

1b) Hvilke ulemper er det ved at om lag 50 prosent av medisinstudentene utdannes i utlandet?

1c) Hvordan blir din organisasjon berørt hvis en større andel blir utdannet i Norge?

1d) Dersom din organisasjon har erfaring med nyutdannede leger fra utdanningsinstitusjoner både i utlandet og Norge, er det noen forskjeller i kompetanse mellom disse?

1e) Hvis ja, hva består forskjellen i?

1f) Grimstadutvalget fremholder at en studiemodell der teoretisk kunnskap og klinisk undervisning/praksis er integrert gjennom hele studieløpet er i tråd med internasjonale anbefalinger om medisin- og helseutdanning. Hvor viktig vurderes dette å være for utdanningen av gode leger?

 

2 Studieplasser og gradsrettigheter

2a) Hva er synspunktene på en økning av studieplasser nasjonalt tilsvarende 80 prosent av nasjonalt behov?

2b) Bør det åpnes for at flere enn dagens fire universiteter med gradsrettigheter i medisin kan tilby utdanningen? Bør dette i tilfelle skje gjennom en hel grad eller en fellesgrad?

 

3 Premisser for økt kapasitet i norske medisinutdanninger

3a) Grimstadutvalget har samlet inn innspill fra de medisinske lærestedene om mulig kapasitetsøkning i utdanningene. Vi ber de berørte UH-institusjonene, helseforetakene og kommunene gi en vurdering av økt ressursbehov og anslag på kostnader, utover studieplassfinansiering, ved å utvide kapasiteten i medisinutdanningen, blant annet når det gjelder behov for økt kapasitet til undervisning og forskning, studentveiledning, praksis og integrerte universitetsarealer i sykehus og eventuelle andre kostnader. Vi ber om en vurdering av dette behovet både med en økning i antall studieplasser som i forslaget fra Grimstadutvalget og med nedskalering til halvparten og en tredjedel av forslaget til økning i antall studieplasser. 

 3b) Hvis antall utenlandsstudenter reduseres og etterspørselen etter hospitering, arbeidsutveksling, mv., dermed blir mindre, vil det kunne frigjøre praksisplasser for  studenter fra norske utdanningsinstitusjoner?

 

4 Modell med opptak av norske studenter fra utlandet

4a) Bør det etableres en modell med opptak av norske medisinstudenter som har tatt deler av medisinutdanningen i utlandet for fullføring av de siste tre årene i Stavanger? Hvorfor (ikke)?

4b) Vil en slik 3+3-modell gi den ønskede legekompetansen, i tråd med behovene i norsk helsetjeneste, og i samsvar med moderne legeutdanning? 

4c) Hva er synspunktene på eventuell varighet for en slik ordning?

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret 12. februar 2020.

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20. januar 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling