Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

10. juli 2019

Høringsfrist 13.09.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endring i helseregisterloven mm. Forslagene gjelder tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.

Departementet foreslår følgende:

  • Lovregler for etablering av en nasjonal teknisk og organisatorisk løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (helseanalyseplattformen)
  • Det pseudonyme Reseptregisteret endres til et personidentifiserbart lovbestemt legemiddelregister
  • Lovfesting av samlede og enhetlige vilkår for tilgjengeliggjøring og sammenstilling av helseopplysninger fra helseregistre
  • Lovbestemmelse som legger til rette for at et begrenset sett med demografiske og sosioøkonomiske bakgrunnsopplysninger skal kunne gjøres tilgjengelig for helseregistre

Helse- og omsorgsdepartementet mener endringene skal gi enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre. For å kunne utvikle bedre tjenester til gode for den enkelte, mener HOD det er viktig med et slikt oppdatert register. Enklere tilgang til helseopplysninger skal også bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, mer effektiv styring, bedre utnyttelse av allerede registrerte data og bedre administrasjon av tjenesten. Løsningene skal i tillegg gi mer effektiv registerforvaltning og bedre personvern.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilgjengeliggjoring-av-helsedata/id2662764/

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen

  1. september 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

 

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv