Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

24. april 2019

Høringsfrist 10.06.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.
Retningslinjen erstatter veilederen Fra bekymring til handling (IS-1742) fra 2010.
Bakgrunnen for oppdraget er Opptrappingsplanen for rusfeltet hvor det er bestemt at det skal lages en kortfattet veileder med kunnskapsbaserte anbefalinger til kommunen for å styre oppdager- og handlingskompetansen i alle ledd og sektorer.

 

Målet er at retningslinjen skal bidra til at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp og oppfølging. Retningslinjen er har en allmenn inngangsport for å kunne nå utsatte barn og unge. Retningslinjen vil inngå i 0-24 samarbeidet med målsetting om å sikre tidlig innsats og god oppfølging til utsatte barn og unge og deres familier.

 

Høringsutkastet består av syv anbefalinger delt inn i to overordnede deler:

  1. Anbefalinger knyttet til kommunens ansvar i tidlig oppdagelse av barn og unge og deres foreldre.
  2. Anbefalinger knyttet til ansattes ansvar fra kunnskap til handling i arbeidet med barn og unge og deres foreldre.

 

Direktoratet skriver at de i tillegg til innspill på utkast til anbefalinger også ønsker forslag til tiltak som bør iverksettes for å sikre at anbefalingen tas i bruk og etterleves i tjenester og sektoren.

 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge#høringsbrev

 

 

 

Saksbehandler

Gro Tove Hem Johnsen | Medisinsk fagavdeling