Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

30. oktober 2019

Høringsfrist 09.12.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Departementet foreslår i første rekke endringer de skriver er nødvendige for å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak, herunder tydeligere nasjonal koordinering, sektorinvolvering og styring.

Departementet skriver at forslaget om en ny e-helselov inngår som en del av departementets helhetlige strategi for å styrke det nasjonale e-helsearbeidet. Formålet med loven er å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å legge til rette for gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Loven er også ment å legge til rette for bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene.

 

Loven skal regulere Direktoratet for e-helses rolle i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, og skal blant annet sørge for en nasjonal konsensusbasert styringsmodell og en nasjonal oversikt over relevante e-helsetiltak (nasjonal e-helseportefølje).

 

Endringene som er foreslått gjelder bl.a.:

  • Formålsbestemmelsen
  • Utvidelse av hjemmelsgrunnlag til å omfatte helseregisterloven
  • Flere obligatoriske standarder
  • Myndighet for e-helsedirektoratet å gi aktørene pålegg om at ehelsetiltak med nasjonal betydning som ikke er forelagt, skal forelegges for direktoratet.
  • Plikt for Norsk Helsenett SF til å levere bestemte nasjonale e-helseløsninger

 

Departementet skriver at de arbeider med sikte på å utarbeide egne forskriftsbestemmelser om virksomhetenes plikt til å gjøre tilgjengelig og til betale for de nasjonale ehelseløsningene. Dette vil skje i en egen høringsprosess.

 

Det er til informasjon satt en egen frist fra HOD for innspill til forslag om overføring av dataansvaret for e-resept og kjernejournal til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020. Denne fristen er allerede 9. desember. Sekretariatet vil vurdere saken og avgi et eget høringssvar til dette hvis det vurderes som relevant. Hvis noen av foreningsleddene ønsker å sende inn et innspill til akkurat dette spørsmålet bes de ta kontakt med saksbehandler snarlig.

 

Les mer om høringen på høringssidene til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Saksbehandler

Cecilie T. Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv