Sammen redder vi liv - høring av nye læreplaner for grunnskolen

26. april 2019

Høringsfrist 05.06.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring nye lærerplaner for grunnskolen. Lærerplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet høsten 2019 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. Legeforeningen er blitt oppfordret til å komme med et høringssvar med bakgrunn i viktigheten av å få livreddende førstehjelp inn som et obligatorisk læringsmål i skolen.

Kunnskapsdepartementet skriver at fornyelsen av planene er ment å bidra til et verdiløft for skolen, og gjøre opplæringen mer relevant for elevene og gi bedre mulighet for dybdeopplæring. Noen av fagene i grunnskolen skal også få en mer praktisk dreining.

Det er særlig høringene om læringsplaner for kroppsøving og naturfag som er interessant for Legeforeningen å besvare i denne omgang. Fagmiljøene innen akuttmedisin har over lengere tid, i samarbeid med bl.a. Helsedirektoratet, jobbet for å få livreddende førstehjelp inn i grunnskolen. Høringsutkastene som nå foreligger innehar foreløpig ikke slike elementer. Helsedirektoratet mener at man ved å ta livreddende førstehjelp inn i lærerplanene vil kunne understøtte en solid faglig innsats for å sikre liv ved akutt sykdom og skade, men også for å styrke den samlede helsemessige beredskapen ved større hendelser i Norge.

Det foreligger evidens for at barn kan redde liv, både ved at de klarer å identifisere alvorlig og tidskritisk sykdom eller skade, at de lærer seg å varsle om dette, og at de klarer å iverksette enkle livreddende førstehjelpstiltak som f.eks. å etablere frie luftveier og legge bevisstløse pasienter i stabilt sideleie. Livreddende førstehjelp i grunnskolen vil kunne være en naturlig videreføring av opplæring som blir gitt i barnehagene gjennom Røde Kors sitt førstehjelpsprogram Henry- førstehjelp i barnehagen. Opplæring i livreddende førstehjelp av barn i grunnskolen danner også grunnlag for senere undervisningsopplegg i videregående skole, trafikalt grunnkurs, arbeidslivet osv.

Les mer om forslaget til nye læringsplaner Utdanningsdirektoratets nettsider: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/

Kroppsøving: https://hoering-publisering.udir.no/342
Naturfag: https://hoering-publisering.udir.no/346

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling