Utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater

05. februar 2019

Høringsfrist 20.02.2019

Fristen er utløpt

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring en utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater, med formål om å få mer kunnskap om hvordan dagens insentiver i UH-sektoren virker, og om det er behov for å gjøre endringer i dagens insentivstruktur.

 

Utredningen ble gjennomført av Menon Economics, med mandat om å kartlegge eksisterende rammeverk og ordninger rettet mot faglig personale, gjøre en vurdering av hvordan de virker, og foreslå justeringer i rammeverk og virkemidler. Rapporten inneholder syv forslag til forbedring av dagens politikk på feltet.

 

Utredningen skal resultere i klare politikkanbefalinger for å sikre mer verdiskapning ut av offentlig finansiert forskning.

 

Les mer på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---utredning-av-insentiver-for-kommersialisering-av-forskningsresultater/id2624173/?expand=horingsbrev

Saksbehandler

Karoline Ramdal | Avdeling for jus og arbeidsliv