Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

04. juli 2019

Høringsfrist 20.08.2019

Fristen er utløpt

Veilederen skal bidra til lik praksis og korrekt saksbehandling i nemndene og kvalitet i tjenesten til abortsøkende kvinner. Veilederen handler om hvordan forskriftens paragrafer skal forstås og etterleves.

Formålet med veilederen er å bidra til felles forståelse av Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) slik at det blir gitt et forsvarlig og likeverdig tilbud til abortsøkende kvinner i alle deler av landet. Veilederen erstatter Håndbok for abortnemndarbeid, som sist ble oppdatert i 2013.

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) handler om hvordan forskriftens paragrafer skal forstås og etterleves. Primær målgruppe for veilederen er medlemmer i primærnemndene og sentral klagenemnd, men også helsepersonell som kommer i kontakt med abortsøkende kvinner bør gjøre seg kjent med innholdet.

Veilederen er organisert etter forskriftsparagrafene, og forskrift og veileder bør leses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av regelverket. For hver paragraf er det tre underfaner:

  • Kommentarer: Presisering av forskriftsteksten
  • Veiledning: Eksempler på hvordan ulike oppgaver kan løses
  • Rettslig grunnlag: Lov- eller forskriftskrav som teksten er forankret i, og kilder og lenker til relevant dokumentasjon.

I likhet med abortloven og abortforskriften bruker også denne veilederen "svangerskapsavbrudd" og "abort" som synonyme begrep.

Les mer på siden til Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/horinger/veileder-til-forskrift-om-svangerskapsavbrudd

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen

  1. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Bente K. Johansen | Medisinsk fagavdeling