Endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, forskriftsendring mars 2021

26. november 2020

Høringsfrist 17.12.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, forskriftsendring mars 2021.

Detaljer om forslag til endringer i læringsmål
Innspill og forslag til endringene som her foreslås av Helsedirektoratet har i all hovedsak kommet fra Legeforeningen.

De foreslåtte endringene dreier seg om endringer i læringsmål og temaoverskrifter i 23 spesialiteter, og omfatter et bredt utvalg av endringer; herunder endringer i faglig innhold, endringer i kompetansenivå, språklige rettinger, flytting av læringsmål, nye læringsmål (3), endring av temaoverskrifter til læringsmål og enkelte endringer i utdypende tekst til læringsmål.

Flere av endringene medfører trolig ingen faglig konsekvens for legene i spesialisering.

Imidlertid vil det være endringer i læringsmål som er foreslått i flere spesialiteter som kan medføre endringer i læringsaktiviteter eller læringsarenaer.

I tabellen under er et raskt overslag over endringene for de 23 spesialitetene og hva det kan innebære av faglig konsekvens:

Mulig konsekvens

Spesialitet


Endringer med ingen faglig
konsekvens

Akutt- og mottaksmedisin, gastrokirurgi, psykiatri.


Endringer med potensiell faglig
konsekvens

 

Blodsykdommer, generell kirurgi, plastikkirurgi,
barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer,
hudsykdommer, maxillofacialkirurgi, øre-nese-hals.

Endringer med faglig
konsekvens

 


Fordøyelsessykdommer, nyresykdommer, anestesiologi,
fysikalsk medisin og rehabilitering, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk genetikk, nevrologi,
nukleærmedisin, ortopedi, patologi, samfunnsmedisin, revmatologi

 

Helsedirektoratet opplyser at enkelte innspill til endringer som har kommet inn til fra Legeforeningen ikke er med i denne høringen.

Dette kan være endringer som etter nærmere utredning av Helsedirektoratet ikke tas til følge; slik som foreslåtte tillegg om akademisk kompetanse som allerede dekkes i felles kompetansemål eller re-innspill på endringer som allerede har vært avklart.

Eller det kan dreie seg om innspill om endringer som utsettes til en helhetlig gjennomgang av spesialiteten, da enkelte endringer nå ikke kan gjøres uten at man ser hele spesialiteten under ett; slik som innspill om bytte av rekkefølge av læringsmål i spesialiteten medisinsk mikrobiologi.

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene til Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 17. januar 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Kari Eikvar | Medisinsk fagavdeling