Høring av endring i trygderefusjonsforskriften

29. mai 2020

Høringsfrist 06.08.2020

Fristen er utløpt

Fra Helse- og omsorgsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring av endring av trygderefusjonsretten. Som en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten (se her) legger Regjerningen opp til en innføring av introduksjonsavtaler. Introduksjonsavtaler er avtaler som gir leger under spesialisering i allmennmedisin rett til trygderefusjon under visse vilkår, når de jobber på andre fastlegers lister selv om fastlegen som har ansvar for listen(e) er til stede på legekontoret samtidig.

 

Forslaget innebærer at leger med introduksjonsavtale kan jobbe parallelt med fastlegen som har listeansvaret. Departementet mener introduksjonsavtaler vil gjøre det lettere for leger som jobber i annet allmennlegearbeid i kommunen å spesialisere seg i allmennmedisin samtidig som leger får mulighet til å få erfaringer med det å arbeide som fastlege uten å måtte investere i egen praksis som næringsdrivende. I tillegg vil slike avtaler kunne avlaste de etablerte fastlegene ved legekontoret som har en lege med introduksjonsavtale hos seg. 

 

Departementet foreslår ikke å åpne for en generell vikarordning. Det skal legges overordnede føringer for avtalene, men samtidig tilrettelegges for lokale tilpasninger i kommunene.

 

Departementet vurderer at dagens regelverk ikke i tilstrekkelig grad tilrettelegger for rekruttering til og kvalitet i legetjenestene i kommunene ved at det er til hinder for etablering av introduksjonsavtaler. Departementet foreslår derfor en endring i refusjonsforskriften for å åpne for refusjon for vikarer som er til stede parallelt med fastlegene, innenfor en regulert ordning med introduksjonsavtaler. Departementet vil understreke at det ikke innføres en plikt for kommunen til å inngå introduksjonsavtaler, men at dette er et gode som kan benyttes dersom det er enighet mellom både kommune, fastleger og LIS.

 

Departementet sier videre at ordningen med introduksjonsavtaler skal være en søknadsbasert ordning administrert av Helsedirektoratet. Ved tildeling av avtaler skal det særlig vektlegges de forhold introduksjonsavtaler har som formål å bidra til, nemlig stabilisering og rekruttering til fastlegeordningen og annet allmennlegearbeid i kommunen. Det vil også forutsettes at fastleger som inngår i en introduksjonsavtale har tilstrekkelig pasientgrunnlag for å gi rom for LIS. Videre forutsettes det at det stilles nødvendige lokaler og utstyr til disposisjon for LIS. Fastlegene skal ikke kunne øke sitt listetak i perioden etter at søknad om introduksjonsavtale er sendt Helsedirektoratet og frem til avtalens opphør.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 6. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv