Høring av endring i trygderefusjonsforskriften

29. mai 2020

Høring  av endring i trygderefusjonsforskriften for å legge til rette for introduksjonsavtaler

Vi viser til departementets høringsbrev av 25. mai 2020.

 

Forslaget har vært til intern høring i Legeforeningen. Høringsuttalelsen er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

 

Legeforeningen støtter forslaget til endringer i trygderefusjonsforskriften.

 

Introduksjonsavtaler vil gjøre det lettere for leger ansatt i annet allmennlegearbeid å gjennomføre spesialistutdanningen. En slik løsning bidrar også til å senke terskelen til fastlegeyrket og gir legene en introduksjon i næringsdriftmodellen. Dette kan også ha en stabiliserende effekt ved at legen i spesialisering kan bidra til å lette arbeidspresset for fastlegene på legekontoret.

 

En ordning som åpner for at lege i spesialisering ikke har eget listeansvar må rammes tydelig inn, blant annet for å hindre at vi får en vikarordning der ferske leger jobber på midlertidige kontrakter uten muligheter for fast jobb.

 

Legeforeningen er i all hovedsak enig i de sentrale føringene for ordningen som departementet angir i høringsnotatet. Vi forutsetter imidlertid at vi vil bli involvert i det videre arbeidet med innretningen av ordningen. Det er helt nødvendig at de sentrale parter – Legeforeningen, KS og Oslo Kommune gis anledning til å innarbeide ordningen i de sentrale rammeavtalene, samt utarbeide avtalemaler. Det er naturlig at en nærmere dialog om dette tas i trepartssamarbeidet.

 

Det er blant annet svært viktig at legen i spesialisering må sikres god bredde i oppgaver, får tilstrekkelig veiledning og supervisjon, og at fastlegekontoret som inngår avtale om å ta inn en introduksjonslege vil få dekket de økte praksisutgiftene.

 

Introduksjonsavtaler kan gjøre at fastlegene på legekontoret kan bruke frigitt tid til oppgaven å være veiledere og supervisører, men det forutsetter at arbeidet godtgjøres.

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Lars Duvaland   
avdelingsdirektør

 

 

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv