Høring av rapport: "Håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk forskning" – OBS! Kort frist

07. mai 2020

Høringsfrist 28.05.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen mottok fra Helse Sør-Øst RHF høring av Rapporten «Håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk forskning». Rapporten er et resultat av en arbeidsgruppe, koordinert av Helse Sør-Øst RHF, med representanter fra de fire helseregionene og universiteter med medisinsk grunnutdanning.

De regionale helseforetakene ber spesielt om tilbakemelding på følgende fra høringsinstansene:

  • Faktafeil eller forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i rapporten
  • Tilrettelegging for arbeid med oppfølging og implementering av retningslinjer

 

Høringssvarene vil inngå i bearbeidelse av endelig rapport og i saksfremlegg for diskusjon i de regionale samarbeidsorganene om videre arbeid med nasjonal harmonisering og implementering av retningslinjer.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene til Helse Sør-Øst RHF.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv