Høring – Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

07. februar 2020

Høringsfrist 25.03.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Helsedirektoratet har sendt faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand på høring.

Bakgrunnen for å overføre tiltakspakker til nasjonale faglige råd er å videreføre arbeidet med fagområdene, og Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd.

 

Rådene innebærer oppdatering av kunnskapsgrunnlag samt omskrivning av tiltakspakke til nytt digitalt format. Det har vært benyttet kunnskapsbasert praksis som innebærer picosøk og kunnskapsinnhenting.

 

Rådene som Helsedirektoratet kommer med nå gjenspeiler de tidligere tiltakene, men er splittet opp og endret rekkefølge for å passe inn i kapitalstrukturen samt ny evidens. 

  1. Rådene er knyttet til både virksomhetenes ansvar og hvert enkelt ansattes ansvar for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand i helsetjenesten.

  2. Målgruppe er ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt, og rådene gjelder alle pasienter ved forverring av somatisk tilstand.

  3. Råd 4: Virksomheter bør etablere rutiner for varsling og respons ved tegn på forverret tilstand presenteres det under fanen «Praktisk» eksempler på early warning score (EWS). I tiltakspakken ble det kun presentert EWS for voksne. Nå vises også eksempler på EWS for barn og gravide/obstetriske pasienter.

  4. Kapittel 6 «Kom i gang – forbedringsarbeid i praksis» viderefører innhold fra tiltakspakkene I trygge hender 24-7 om hvordan komme i gang og gjennomføre praktisk forbedringsarbeid. Det pågår i 2020 et arbeid i Helsedirektoratet med å gjøre om alle I trygge hender sine tiltakspakker til nasjonale faglige råd.
    Det vil i den forbindelse vurderes hvilket veiledende materiell som skal utvikles for å støtte tjenestene i lokalt forbedringsarbeid og også i systematisk implementeringsarbeid.
    I første omgang videreføres kapitlet om forbedringsarbeid i tråd med det som står i tiltakspakkene I trygge hender.

 

Rådene bygger på og erstatter Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand".
I Norge har denne tiltakspakken sammen med Nasjonal fagprosedyre Forverret tilstand for pasient på sengepost - etablering og drift av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølging gitt nasjonale anbefalinger på dette fagområdet.
Anbefalingene har fått økt oppmerksomhet de siste årene, og erfares som grunnleggende for å kunne oppdage forverret tilstand på et tidlig stadie, i hele helse- og omsorgstjenesten.

 

For å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag, ble det utarbeidet PICO spørsmål til alle områdene i tiltakspakken, og systematiske søk ble gjennomført ved biblioteket på Folkehelseinstituttet.

 

Helsedirektoratet undersøkte helsepersonells erfaringer med tiltakspakken gjennom en questback til et utvalg med erfaring i bruk av tiltakene både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 25. mars 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling