Høring - Forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler

13. november 2020

Høringsfrist 03.01.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om forslag til forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler.
Direktoratet påpeker at en eventuell forskriftsendring vil bli fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet foreslår at det forskriftsfestes en plikt for leger til å ta i bruk ny blåreseptsøknad for individuell stønad for legemidler på blå resept. Plikten skal gjelder alle leger som søker på vegne av pasient i henhold til blåreseptforskriften § 3. I praksis innebærer forslaget at ny blåreseptsøknad vil erstatte papirbaserte søknader om individuell stønad på blå resept og elektroniske søknader via e-reseptløsningen (M2). Videre innebærer forslaget at Helfo, fra forskriftens ikrafttredelse, ikke vil behandle søknader som kommer på feil søknadsformat.

 

Helsedirektoratet opplyser at legene må, inntil ny blåreseptsøknad eventuelt blir fullt integrert i legens elektroniske pasientjournal, fylle ut søknader i Helsedirektoratets tjenesteportal.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. januar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv