Høring – Gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om endring i spesialistforskriften

26. mai 2020

Høringsfrist 01.06.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høring om gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om endring i spesialistforskriften. HOD  foreslår i dette høringsnotatet et unntak fra rekkefølgekravet i spesialistforskriften § 18 slik at leger som mangler enkelte læringsmål i spesialistutdanningens første del (LIS1) som følge av covid-19, likevel vil kunne påbegynne spesialistutdanningens andre/tredje del.

HOD mener at det midlertidig bør gjøres unntak fra kravet om at alle læringsmål i spesialistutdanningens første del må være oppnådd før man starter i andre/tredje del. Departementet foreslår at unntaket skal gjelde for leger som på grunn av covid-19 ikke har oppnådd enkelte av læringsmålene.

 

Departementet foreslår et nytt tredje ledd i spesialistforskriften § 18, som sier at det kan gjøres unntak fra rekkefølgekravet for leger som på grunn av covid-19-pandemien ikke har oppnådd enkelte av læringsmålene i utdanningens første del.

Departementet foreslår videre at læringsmål i utdanningens første del som ikke er oppnådd ved tiltredelsen, må oppnås i løpet av spesialistutdanningen. Dette er i dag forskriftsfestet i den gjeldende unntaksbestemmelsen i § 18 første ledd tredje punktum. HOD mener dette bør gjelde også for den nye og midlertidige unntaksadgangen.

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist fra Departementet.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene til Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. juni 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling