Høring - NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

28. februar 2020

Høringsfrist 03.05.2020

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring utredningen NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Utredningen er avgitt av et utvalg som har foreslått ny lov om universiteter og høyskoler. Departementet vil vurdere utvalgets forslag og høringsuttalelsene, og tar sikte på at regjeringen kan fremme forslag til ny universitets- og høyskolelov våren 2021.

Departementet vil se arbeidet med ny lov i sammenheng med stortingsmeldingen om styringen av universitets- og høyskolesektoren og innspill til denne. KD ønsker at høringsuttalelsene struktureres i tråd med utvalgets forslag til ny lov. KD ønsker også at høringsinstanser som ikke deler utvalgets vurderinger, kommer med konkrete forslag til lovtekst.

 

Utvalgets arbeid har fulgt to hovedspor. For det første har utvalget systematisk gjennomgått alle forhold loven regulerer, og utredet om dagens bestemmelser bør videreføres, endres eller fjernes. For det andre har utvalget gjennomgått regelverket med tanke på å rydde og strukturere. Målet har vært å utforme en lov som tydeligere enn dagens lov beskriver formål, oppgaver, ansvar, rettigheter og plikter for universiteter og høyskolen, for studenter og for de ansatte. I tillegg har utvalget foreslått språklige forbedringer for å tilgjengeliggjøre bestemmelsene i loven.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

Saksbehandler

Sophia B. Eusébio | Medisinsk fagavdeling