Innspill til målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgssektoren

23. april 2020

Høringsfrist 28.05.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Direktoratet for e-helse har sendt på høring "Innspill til målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgstjenesten". En målarkitektur er en beskrivelse av hvordan IKT-systemer knyttes sammen og hvordan data utveksles mellom disse. Dokumentet beskriver en måte å dele informasjon på der man i sann tid har tilgang til informasjon i mange databaser/pasientjournaler samtidig. Dette beskrives dels som et supplement, dels som erstatning for utveksling (sending og mottak) av informasjon som er dagens vanlige informasjonsdeling.

Høringen omfatter mye om pasientens behov for innsyn i journal, men har få relevante eksempler på scenarier og behov for informasjonsdeling sett fra legenes perspektiv i kapitlene 2, 3, og 5. Det er derfor behov for typiske eksempler på pasientkasuistikker der datadeling vil være viktige supplement til informasjonsutveksling, hva slags informasjon man oftest savner og hvor ofte det skjer. Det vil være nyttig med betraktninger om hvilke scenarier der sending/mottak med fordel kan erstattes med deling og der sending/mottak er beste metode.

Det er beskrivelser av personvern i kapittel 4, men Legeforeningen ønsker innspill på hvordan diverse samtykke- og personvernmekanismer vil fungere i klinikken i en hektisk hverdag.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret. 

 

Les mer i bakgrunnsdokumentet til Direktorektoratet for e-helse.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen Medisinsk fagavdeling