Nasjonal veileder for vanedannende legemidler

03. juni 2020

Høringsfrist 09.08.2020

Fristen er utløpt

Fra Helsedirektoratet har Legeforeningen mottatt høringen nasjonal veileder for vandannede legemidler. I Helsedirektoratets høringsutkast er de 21 anbefalingene inndelt i ti kapitler, henholdsvis alternativer til vanedannende legemidler, oppstart, videreføring, iatrogent avhengighetssyndrom, eldre, barn og ungdom, benzodiazepiner og -lignende, opioider, samt roller og ansvar. Anbefalingene er delvis forankret i gjeldende regelverk, preparatomtaler eller oppsummert kunnskap.

Helsedirektoratet fremhever viktige endringer siden forrige utgaver:

 • Én veileder i stedet for to.
 • Kortere og mer poengtert innhold.
 • Tatt ut innhold om for eksempel apotek, meldeplikt, klinisk farmakologi.
 • Tydeliggjøring av spesialisthelsetjenestens ansvar ved utskrivning av pasienter med vanedannende legemidler og ved samarbeid med fastleger.
 • Tydeliggjøring av at opioider kun unntaksvis bør brukes ved langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom, også ved kreftsykdom som er ferdigbehandlet eller under kontroll.
 • Behov for samarbeid mellom tverrfaglige smerteklinikker og TSB for å bidra til nødvendige medisinske vurderinger og håndtering av pasienter som bruker opioider i høye doser over tid.

 

Helsedirektoratet ønsker særskilt innspill på veilederen i sin helhet og de enkelte anbefalingene om:

 • Innretning og balansepunkt i de faglige føringene overordnet og de enkelte anbefalingene med hensyn til over- og underbehandling.
 • Relevans.
 • Samarbeid mellom allmennleger og spesialisthelsetjenesten.
 • Arbeidsfordeling og samarbeid mellom tverrfaglige smerteklinikker og TSB.
 • Det er hensiktsmessig å bruke en dosegrense for opioider for henvisning til spesialisthelsetjenesten og hva den eventuelt bør være.
 • Brukervennlighet.

 

I tillegg ønsker direktoratet tilbakemeldinger på innhold som eventuelt er overflødig og eventuelt mangler.

 

Denne høringen skal behandles av fagstyre.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 9. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Marta Bergseng | Medisinsk fagavdeling