Høring av forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

06. januar 2021

Høringsfrist 25.02.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Barne- og familiedepartementet (BFD) mottatt høring om forslag til endringer i barnevernloven. BFD opplyser at forslagene omhandler etablering av et tilbud om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.

BFD har som formål at tverrfaglig helsekartlegging skal bidra til at kommunal barnevernstjeneste, fosterhjem og institusjon settes i bedre stand til å gi barn som plasseres utenfor hjemmet forsvarlig omsorg og oppfølging. Departementet foreslår at tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet legges organisatorisk til Bufetat. Kartleggingen forutsetter faglige bidrag fra helsepersonell og at spesialisthelsetjenesten forpliktes, gjennom helseforetakenes styringslinje, til å bidra med nødvendige ressurser inn i kartleggingsteamene. Departementet viser videre til at det skal utvikles nasjonale anbefalinger som beskriver innholdet i tilbudet nærmere.

 

Videre foreslår departementet at kommunal barnevernstjeneste kan anmode Bufetat om helsekartlegging når barnevernstjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda etter barnevernloven § 4-12, § 4-24, § 4-25 og ved plassering utenfor hjemmet etter § 4-4 sjette ledd. Dette omfatter omsorgsovertakelser, atferdsplasseringer og frivillige plasseringer utenfor hjemmet. Helsekartlegging kan bare anmodes dersom det foreligger samtykke. Selv om kartlegging forutsetter samtykke, kan helsekartlegging likevel oppleves som inngripende og belastende for barn og foreldre, og departementet foreslår derfor at barnevernstjenesten gis en klar hjemmel til å be slik kartlegging når det foreligger samtykke.

 

Departementet forslår at Bufetat avgjør om helsekartlegging skal tilbys i det enkelte tilfelle. I tillegg foreslår departementet at barnevernstjenesten gis en plikt til å vurdere om det er behov for helsekartlegging av barn i målgruppen og at vurderingen skal dokumenteres.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Barne- og familiedepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 25. februar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv