Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

12. mai 2021

Høringsfrist 09.06.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet mottatt høringen utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling.

Som en oppfølging av rapporten "Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler" fra et utvalg ledet av prof. Arild Underdal, har regjeringen besluttet å legge fram en strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling som nå sendes på høring. Tidligere ble det besluttet at det ikke var grunnlag for å gå videre med utvalgets forslag til en revidert stillingsstruktur. Departementet opplyser om at det kom frem en bred enighet blant høringsinstansene om at det er flere utfordringer knyttet til den tidlige fasen av karrieren, særlig postdoktorstillingen.

 

Departementet skriver at strategien for forskerrekruttering og karriereutvikling særlig skal ta tak i den tidlige fasen av forskerkarrieren og rekrutteringsstillingene som er hjemlet i forskrifter under universitets og høyskoleloven. Det vil si stipendiatstillingen, postdoktorstillingen og stilling på innstegsvilkår. Med strategien ønsker departementet både å videreutvikle virkemidlene rettet mot unge forskere og understøtte arbeidet som alt gjøres ved institusjonene.

 

Departementet opplyser at strategien har som mål å legge til rette for et godt samspill mellom Kunnskapsdepartementet og forsknings- og utdanningsinstitusjonene ved å legge gode rammer og synliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen i rekrutterings- og karrierepolitikken.

 

Departementet foreslår fem satsningsområder med mål om å:

  • Øke interessen for å ta forskerutdanning blant studenter ved norske institusjoner, blant arbeidstakere i norsk arbeidsliv og heve arbeidslivets interesse for å ansette doktorgradsutdannede
  • Sikre gode og forutsigbare rammer for å videreutvikle unge forskertalenter
  • Styrke arbeidet med profesjonalisert karriereveiledning for unge forskere
  • Utvikle en sterkere kultur for forsknings- og personalledelse ved de høyere utdannings- og forskningsinstitusjonene
  • Tydeliggjøre og videreutvikle departementets styrings- og reguleringsvirkemidler

 

Kunnskapsdepartementet ber om innspill til strategiens foreslåtte innsatsområder og tiltak.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 9. juni 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling