Høring - Endring av trinnprismodellen

14. juli 2021

Høringsfrist 03.09.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Statens legemiddelverk mottatt høring om endring av trinnprismodellen.

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sender Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) på høring forslag til endring av forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften). Legemiddelverket skriver at det foreslås å avvikle første trinnpriskutt for syntetiske legemidler. Muligheten for å inkludere biologiske og deres biotilsvarende legemidler i trinnprisordningen trådte i kraft 1. juli 2021. For slike legemidler vil det fastsettes lavere kuttsatser enn for kjemiske legemidler. Det foreslås ikke å fjerne første trinnpriskutt for biologiske og deres biotilsvarende legemidler nå, men at dette kan vurderes senere i lys av erfaringene med trinnpris for nevnte legemidler.

 

Videre forklarer Legemiddelverket at høringen følger opp anbefalinger om endringer i trinnprismodellen som fremkommer av rapporten "Riktige legemidler til rett pris" som er Regjeringens områdegjennomgang av legemidler under folketrygden.

 

Områdegjennomgangen fant at prisnivået de første årene etter at generisk konkurranse er etablert ligger høyt i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark. Områdegjennomgangen anbefalte derfor endring i dagens trinnprismodell.

 

Legemiddelverket ønsker å få inn høringsinstansenes syn på hvordan forslaget kan påvirke tilvirkere, grossister, apotek og andre aktører. De ber også om innspill vedrørende forslagets eventuelle betydning for forsyningssikkerhet, legemiddeltilgang, samt andre relevante forhold hvor instansene innehar særlig bransjeinnsikt.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til  Statens Legemiddelverk her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. september 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling