Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven

20. november 2021

Høringsfrist 08.12.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag til endringer i etterutdanning for spesialister i allmennmedisin (endringer i helsepersonelloven).

Departementet skriver at endringene skal gi tydelige hjemler til å fastsette forskrifter om etterutdanning for helsepersonell med spesialistgodkjenning. Dette er i dag bare aktuelt for leger som er spesialister i allmennmedisin.

 

Departementet foreslår at det fastsettes presiseringer om etterutdanning i helsepersonelloven § 51 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning og § 53 første ledd om gebyr. De viser til at etterutdanningsprogrammet har nær sammenheng med spesialistutdanningen og i alle år har vært regulert som en del av spesialistutdanningen. Det opplyses om at dagens regler er midlertidige, og foreslås å gjelde frem til 2027.

 

Departementet mener at det er behov for en tydeligere hjemmel for å regulere etterutdanningen for spesialister i allmennmedisin, og at etterutdanningen bør hjemles i helsepersonelloven. Videre utdyper de at formålet med etterutdanningen og tilleggstaksten er å fremme pasientsikkerhet gjennom å sikre fastlegenes faglige kompetanse og dermed kvaliteten i tjenestene. Departementet skriver at bestemmelsene om etterutdanning og tilleggstakst for spesialister i allmennmedisin skal være et insitament til å holde seg faglig oppdatert.

 

Grunnet tidsfristen vil denne høringen bli behandlet administrativt.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 8. desember 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv