Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven

20. november 2021

Legeforeningen viser til ovennevnte høring og har følgende kommentarer.

Legeforeningen støtter forslaget til endringer i helsepersonelloven da det er behov for en tydeligere hjemmel for å regulere etterutdanningen for spesialister i allmennmedisin.

Legeforeningen er opptatt av etterutdanning til sykehusspesialitetene. Det er riktig at arbeidsgiver har ansvaret for faglig oppdatering i sykehus, men da det i dag ikke er spesifiserte, formaliserte krav til etterutdanning i sykehusspesialitetene, er erfaringen at etterutdanning fort blir en salderingspost på de enkelte avdelingenes budsjett. I en hektisk sykehushverdag ser Legeforeningen også at en del spesialister selv ikke prioriterer etterutdanning, av hensyn til driften. Klarere, formaliserte krav vil sikre at alle spesialister holder seg faglig oppdatert.

Videre ser vi en utvikling mot at arbeidsgiver bruker kompetansedager/-midler til mer driftsrelatert kompetanseheving, som opplæring i ulike støttesystemer. Legeforeningen har også sett en innstramming i bruk av utdanningspermisjon, som er en tariffestet rettighet som skal sikre overleger/legespesialister en regelmessig kompetanseheving (såkalt overlegepermisjon).

Gjennom de siste 2 år med pandemi registrerer vi at tilnærmet all videre- og etterutdanning har stått stille. Legeforeningen er bekymret for konsekvensene dette får for legenes kompetanseutvikling på lengre sikt.

At spesialistene vedlikeholder og videreutvikler sin kompetanse er avgjørende for kvaliteten i helsetjenesten.

Legeforeningen mener på denne bakgrunn at det er et behov for mer satsning på kompetanseheving for leger i sykehus.

Legeforeningen mener at det er behov for et arbeid for å videreutvikle et system for kompetanseheving/ etterutdanning for leger i spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen har utviklet et konsept for etterutdanning for spesialister, som det nå arbeides med i de fagmedisinske foreningene. Konseptet er også presentert for en arbeidsgruppe med RHFene og Spekter. Legeforeningen ønsker dialog med myndighetene om utviklingen av et formalisert system for etterutdanning for leger i spesialisthelsetjenesten.

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
Generalsekretær

Lars Duvaland
Avdelingsdirektør/advokat

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv