Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

13. januar 2021

Høringsfrist 25.01.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) mottatt høring om forslag om endringer i smittevernloven (portforbud).

Hvis LSA og Norsam mener Legeforeningen bør svare ut høringen må dette meldes til saksbehandler Anders Sondrup (anders.sondrup@legeforeningen.no) snarest, og senest innen mandag 18. januar 2021. Dersom dere mener Legeforeningen skal svare ut høringen må høringsinnspill fra dere oversendes Anders Sondrup innen mandag 25. januar 2021.

Regjeringen ønsker med forslaget i vedlagte høringsnotat å sikre at Regjeringen har nødvendige fullmakter til å iverksette også portforbud som smitteverntiltak mot covid-19, forutsatt at det viser seg å være strengt nødvendig for å trygge folkehelsen. Med «portforbud» mene JBD her et forbud mot å oppholde seg på steder hvor allmennheten kan ferdes.

 

Departementet forslag til lov om endringer i smittevernloven (portforbud)                                                                                         

              I
I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer skal ny § 4-3 b lyde:

  • 4-3 b Forbud mot å oppholde seg der allmennheten kan ferdes (portforbud)

Når det er strengt nødvendig av hensyn til å trygge folkehelsen, kan Kongen for å forebygge eller motvirke overføring av covid-19 i forskrift fastsette regler som begrenser adgangen til opphold på steder der allmennheten kan ferdes, herunder regler som forbyr opphold på slike steder. Forskriften kan gjelde for inntil 21 dager og kan forlenges med inntil 14 dager om gangen. I den utstrekning det er nødvendig, kan det i forskriften gjøres unntak fra gjeldende lovgivning.

Forskrift etter første ledd skal blant annet fastsette hva slags steder begrensningene gjelder for, og på hvilke tidspunkter de skal gjelde. Forskriften skal uformes slik at den ikke stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Forskriften må sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner og må legge til rette for at barn og andre sårbare grupper blir ivaretatt. Forskrift etter første ledd er ikke til hinder for at det foretas nødrettshandlinger.

Forskrift etter første ledd skal meddeles Stortinget straks den er vedtatt. Stortinget kan innen sju dager etter vedtakelsen oppheve forskriften helt eller delvis.

I meddelelsen til Stortinget skal det gis en begrunnelse for forskriften. Det skal gis en vurdering av det smittevernfaglige behovet for forskriften og hvorfor den er strengt  nødvendig. Det skal også gis en vurdering av forskriftens forholdsmessighet og en begrunnelse for hvorfor andre beskyttelsestiltak ikke anses tilstrekkelige. Begrunnelsen skal gjøres offentlig.

I forskrift etter første ledd kan det gis bestemmelser om plikt til å fremlegge dokumentasjon for at man oppfyller vilkår for å oppholde seg på steder der allmennheten kan ferdes, og krav til slik dokumentasjon

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet kort høringsfrist fra JBD.

 

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til saksbehandles Anders Sondrup innen 18. januar for om svar skal utformes, og 25. januar for innsending av innspill. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider, samt sendes til saksbehandler.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv