Høring - forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

03. februar 2021

Høringsfrist 01.03.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høring om forslag til endringer i akuttmedisinforskriften § 21. Forslaget til endring gjelder forlengelse av overgangsordning for kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for lege og annet helsepersonell i legevakt fra 1. mai 2021 til 1. mai 2022.

HOD opplyser at endringen vurderes som nødvendig fordi strenge tiltak som følge av pandemien har medført at det ikke har vært mulig å avholde kursene på samme nivå som tidligere. Det vil derfor for mange kommuner ikke være mulig å skaffe personell som har oppfylt kurskravene innen 1. mai 2021.

 

Departementet vurderer at det er nødvendig å forlenge overgangsordningen etter akuttmedisinforskriften § 21 tredje ledd for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde
tilstrekkelig med leger som kan ha legevakt og annet personell og dermed sikre en forsvarlig
legevakttjeneste. De omfattende og strenge tiltakene som ble satt inn som følge av  pandemien har medført at det ikke har vært mulig å avholde kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering på samme nivå som tidligere. Personell i mange kommuner vil derfor ikke kunne oppfylle de pålagte kravene til kurs innen 1. mai 2021 slik akuttmedisinforskriften krever i dag. Mange kommuner har derfor meldt om utfordringer i forhold til hvordan de skal planlegge for tjenesten fra 1. mai 2021. Dette kommer i tillegg til en allerede presset situasjon med utfordringer generelt når det gjelder å rekruttere tilstrekkelig legekapasitet i legevakt. Departementet vurderer derfor at det er behov for å forlenge overgangsordningen for kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. Dette er i tråd med Helsedirektoratets anbefaling.

 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det i dette høringsnotatet endringer i akuttmedisinforskriften § 21 tredje ledd slik at overgangsordningen for krav til kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for lege og annet helsepersonell i vakt forlenges med ett år, til 1. mai 2022.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret. 

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. mars 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Christine Palm | Avdeling for jus og arbeidsliv