Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften

23. juni 2021

Høringsfrist 03.09.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag til endringer i kreftregisterforskriften.

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert det slik at dagens regler om hvilke opplysninger som kan registreres i tilknytning til screeningprogrammer for tidlig kreftdiagnose ikke tar høyde for dagens krav til nødvendig kvalitetssikring av slike programmer.

 

Departementet foreslår derfor en utvidelse av listen over opplysninger som kan registreres i tilknytning til undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll av kreftsykdom (screeningprogrammer). Videre skriver departementet at det foreslås at det går klart frem av forskriften at alle relevante og nødvendige medisinske opplysninger om undersøkelsen, inkludert oppfølgende undersøkelser, opplysninger som kan ha betydning for undersøkelsen, samt eventuelle komplikasjoner forårsaket av undersøkelsen, kan registreres.

 

Det foreslås også adgang til å registrere helsepersonellnummeret eller annen personidentifikator til lege eller annet helsepersonell som utfører undersøkelsen og/eller stiller diagnosen, samt informasjon om hvorvidt eventuelle kvalitetskrav for programmet er vurdert å være oppfylt for vedkommende. Dette kan blant annet omfatte prøvetakende lege, skopør, radiolog, radiograf og patolog. Departementet foreslår at helsepersonellet gis anledning til å reservere seg mot at identitetsopplysninger knyttet til vedkommende registreres i Kreftregisteret.

 

Departementet foreslår ingen endringer i reglene om samtykke og reservasjon for deltakerne.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. september 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv