Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

26. mai 2021

Høringsfrist 09.08.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim mottatt forespørsel om innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet har startet arbeidet med regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2023-2032. Kunnskapsdepartementet opplyser at planen legges frem i oktober 2022.

Kunnskapsdepartementet skriver at langtidsplanen har tiårige mål og prioriteringer og mer konkrete opptrappingsplaner for investeringer i den kommende fireårsperioden. Planen revideres i tillegg hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer. Den gjeldende langtidsplanen ble lagt frem i 2018, jf. Meld. St. 4 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028.

Planen har tre overordnede mål og fem langsiktige prioriteringer for perioden. Målene er:

 • Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne
 • Møte store samfunnsutfordringer
 • Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Planens langsiktige prioriteringene er:

 1. Hav
 2. Klima, miljø og miljøvennlig energi
 3. Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
 4. Muliggjørende og industrielle teknologier
 5. Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden

Helse er ikke løftet frem som et eget satsingsområde i nåværende langtidsplan, men omtales i hovedsak under kapitelene 5, 6, 7 og 8.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren skriver at formålet med langtidsplanen er å sikre stabile prioriteringer og målrettede investeringer over tid. Departementet opplyser at det i utgangspunktet tilsier at hovedtrekk ved mål og langsiktige prioriteringer bør videreføres. Samtidig har det skjedd mye siden nåværende plan ble lagt fram. Departementet skriver videre at behovet for kunnskap og teknologi i møte med globale kriser, som for eksempel korona-pandemien, økt oppmerksomhet rundt samfunnsoppdrag eller såkalte "missions" som et virkemiddel for å løse helt konkrete problemer og utfordringer, og behovet for å sikre fortsatt høy tillit til forskning og kunnskap i befolkningen, er forhold som kan bety at det er nødvendig med nye grep. Departementet mener derfor at neste langtidsplan bør ta inn over seg disse og andre utviklingstrekk og legge grunnlaget for en politikk for forskning og høyere utdanning som bidrar til å identifisere, analysere og løse konkrete problemer og utfordringer.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren ønsker innspill strukturert som kortfattede svar på ett eller flere av spørsmålene under:

 • Hvilke endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for endringer eller forsterket innsats innenfor forskning og høyere utdanning i årene som kommer?
 • Er det konkrete hindringer i det norske kunnskapssystemet som svekker måloppnåelsen for langtidsplanen, og hva kan i så fall gjøres?
 • Hva bør videreføres og hva bør endres ved målene i gjeldende langtidsplan?
 • Hva bør videreføres og hva bør endres ved prioriteringene i gjeldende langtidsplan?
 • Hva slags opptrappingsplaner bør den nye langtidsplanen ha, og hvordan og på hvilke områder bør de innrettes?
 • Er det områder som kan prioriteres ned eller mulige effektiviseringstiltak som kan iverksettes for å sikre handlingsrom til prioriterte opptrappinger?
 • Hvis det skal utvikles virkemidler for samfunnsoppdrag/"missions" i Norge, hvordan bør de være innrettet, og på hvilke områder er samfunnsoppdrag særlig aktuelt?
 • Hva er det viktigste som kan gjøres for å sikre høy tillit til forskningsbasert kunnskap i befolkningen?
 • Andre innspill.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 9. august 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling