Høring – Internasjonale standarder for legemiddelinformasjon

22. november 2021

Formålet med denne veilederen er å gjøre helse- og omsorgssektoren kjent med hvilke internasjonale standarder som finnes for legemiddelinformasjon og hvor disse skal brukes.

Målgruppen for veilederen er:

  • beslutningstakere i helse- og omsorgssektoren
  • leverandører av legemiddelinformasjon
  • leverandører av kunnskaps- og beslutningsstøtte
  • leverandører av system med legemiddelinformasjon, som for eksempel EPJ-, kurve-,
    apotek-, lager- og pakkesystem
  • bestillere av system med legemiddelinformasjon
  • eiere av nasjonale e-helseløsninger
  • eiere av helse- og kvalitetsregistre

I utkast til veileder skisseres en rekke tekniske standarder, hvorav en god del er ISO-standarder som ikke er i bruk i Norge. Det beskrives ikke en detaljert sammenheng mellom standardene, hvor stor utbredelsen er i det europeiske legemiddelområdet eller Norge. Det er ikke beskrevet lisenskostnader eller anskaffelseskostnader for de forskjellige standardene. Det er ikke gjort en nåsituasjonsanalyse for å vise hvordan vi er rigget på området i Norge. Det savnes også en overordnet målarkitektur for feltet. Legeforeningen oppfatter at aktørene nevnt som interessenter er en del av det som beskrives som «sektoren», men dessverre kan vi kan ikke se at helsetjenesten og klinikere er
tydelig nevnt.

Vurdering

Innholdet i utkastet kan egne seg godt som en versikt over diverse kodeverk. Samtidig er det mangler i beskrivelsen og tabellene om det mer detaljerte innholdet i hver enkelt standard og hvordan de er ment å utfylle hverandre. Det er derfor vanskelig å se hvilken nytte dette dokumentet kan ha som veileder.
Legeforeningen ser at veilederen peker på behov for fremtidig funksjonalitet innen legemiddelfeltet, knyttet spesielt til klinisk beslutningsstøtte der man ønsker å bruke data om pasienten (symptomer, funn, diagnoser) sammen med strukturerte medisinske retningslinjer for å gi støtte til beslutning om terapeutiske tiltak. På det området mangler FEST et datagrunnlag. Denne nåsituasjonen beskrives imidlertid ikke.

Gjennom programstyret for Legemiddelprogrammet i Direktoratet for e-helse har Legeforeningen blitt orientert om at programmet vil utrede datagrunnlag og kodeverk for legemiddelfeltet og levere en egen rapport. Dette arbeidet skal pågå i 2022.
Legeforeningen anbefaler derfor at utkast til veileder settes på hold inntil rapport om behov for kodeverk og datagrunnlag på legemiddelområdet er utredet av Legemiddelprogrammet og har vært på høring.

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør/lege

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling