Høring - Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten

16. juli 2021

Høringsfrist 13.09.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten.

Helsedirektoratet skriver i høringsbrevet at nasjonal faglig retningslinjen for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten gir føringer for indikasjon for antibiotika, valg av antibiotika, doseringer og behandlingslengde i primærhelsetjenesten ved aktuelle infeksjonssykdommer. Den erstatter tidligere retningslinje som har vært digitalt tilgjengelig på antibiotikaiallmennpraksis.no.

 

Direktoratet forklarer at hovedtrekkene fra tidligere retningslinje er videreført i høringsutkastet. Til sammen omfatter retningslinjen 62 tilstander, og dekker alle de vanligste infeksjonene det kan være aktuelt å behandle med antibiotika i primærhelsetjenesten. Direktoratet påpeker at for en del av tilstandene som er omtalt, er det ikke indikasjon for antibiotika. Disse er likevel tatt med for å tydeliggjøre når antibiotika ikke bør brukes.

 

Det opplyses om at i tidligere retningslinje var det egne kapitler som omtalte sykehjemspasienter og barn. Innholdet fra disse kapitlene er nå tatt inn som egne anbefalinger, for eksempel «Cystitt hos barn» og «Pneumoni hos sykehjemspasienter».

 

Strukturen på anbefalingene er ny:

 • Indikasjon for behandling med antibiotika er tydeliggjort og fremhevet. Her kommer det også frem hvis antibiotika ikke er indisert for den aktuelle tilstanden
 • Førstevalg av antibiotikum med enhetlig dose og behandlingslengde er adskilt fra de alternative valgene for antibiotika
 • «Annen behandling» enn forskriving av et antibiotikum er løftet frem
 • Praktisk informasjon er samlet under fanen «Praktisk»
 • Kunnskapsgrunnlaget er nå tydelig beskrevet og står under fanen «Begrunnelse».

 

Direktoratet viser til faglige endringer av vesentlig karakter:

 • Ved streptokokkhalsinfeksjon er behandlingsvarighet redusert fra 10 til fem dager
 • Ved en del andre luftveisinfeksjoner er dosering standardisert, for eksempel fenoksymetylpenicillin 1 gram x 4 ved pneumoni og akutt sinusitt
 • Ved akutt otitt hos voksne anbefales det ikke lenger å avvente antibiotikabehandling
 • Det anbefales ikke lenger at alle gravide screenes for asymptomatisk bakteriuri
 • Det er opprettet nye anbefalinger rundt antibiotikaprofylakse ved småkirurgi i allmennpraksis, for å tydeliggjøre at slik profylakse som hovedregel ikke er indisert
 • Det er opprettet en ny anbefaling som fraråder antibiotika via e-konsultasjon.

 

 

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på:

 • Det faglige innholdet i hvert kapittel: indikasjon for/mot antibiotikabehandling, alternative valg for antibiotika, behandlingsalternativ utenom antibiotika og den praktisk informasjon som gis.
 • Retningslinjen som helhet, for eksempel om anbefalingenes oppbygning (struktur) er tydelige og anvendbare; om «Annen behandling» og «Praktisk informasjon» gir essensiell nok tilleggsinformasjon og om «Begrunnelsen» for anbefalingene er tilstrekkelig til å inngi tillitt til det som anbefales.
 • Det er spesielt ønskelig med tilbakemelding fra allmennleger i klinisk praksis på brukervennligheten av retningslinjen i en hektisk hverdag.

 

Direktoratet skriver at målet er at retningslinjen bidrar til rasjonell antibiotikabruk i primærhelsetjeneste: fastlegepraksis, legevakt og kommunale helseinstitusjoner. Se «Metode og prosesskapittelet» i høringsutkastet for hvem som har vært involvert i arbeidet og hvordan anbefalingene er merket.

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 13. september 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

 

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling